Проекти
Активни проекти
Партньори

Регионална Дирекция по Горите – Варна http://www.varna.dag.bg/

Регионална дирекция по горите – Варна осъществява управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд, както и върху 7 Държавни горски стопанства и 3 Държавни ловни стопанства във Варненска и Добричка области. Площта на горския фонд е 185 559 ха. Държавните гори заемат 91 % от площта на горския фонд в РДГ – Варна.

От дървесните видове най-широко разпространение имат: цер, дъб, акация, черен бор, обикновен габър, ясен, източен бук, липа. Важно място заемат защитните горски пояси, разположени на територията на Добричка област с площ от 14 901 ха и с обща дължина 5000 км.

За запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, за неговото възпроизводство и разселване и за подобряване на трофейните му качества са създадени три дивечовъдни станции в района. В обхвата на РДГ – Варна се намират 52 защитени територии с обща площ 8898,4 ха, сред които са: Природен парк Златни пясъци, два резервата – Камчия и Калиакра и пет поддържани резервата Киров дол, Калфата, Върбов дол, Вълчи преход и Балтата.

Регионална Инспекция по Околна Среда и Води – Варна http://riosv-varna.org/

Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна е административна структура на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията е структурирана в пет отдела – „Финансово-счетоводна дейност“, „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността“, „Превантивна дейност, биологично разнообразие и защитени територии“, „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и почви“ и „Атмосферен въздух, води и вредни физични фактори“.
Регионът, в който РИОСВ – Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места.
За провеждане на своята дейност РИОСВ – Варна има регулиращи, контролни и информационни функции.