Проекти
Активни проекти
За проекта


Обща стойност: 1 236 834 €, 50% съфинансиране от ЕС

Координиращ бенефициент: ИАГ

Асоциирани бенефициенти: WWF, 10 природни парка, 9 горски стопанства, 1 ловно стопанство, 1 семеконтролна станция, 1 тополово стопанство

Продължителност: 48 месеца

Период на изпълнение: 01.01.2010 – 31.12.2013

Финансов принос на ДПП “Златни пясъци”: 11 042 €

Цел на проекта: да подобри природозащитното състояние на 10 защитени зони за природните местообитания, стопанисвани от ИАГ, чрез опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите.