Проекти
Активни проекти
„Опазване и въстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“


 

 

 

 

 

 

Проект

“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”


LIFE08 NAT/BG/000281

 

Осъществява се със съдействието на програма LIFE на Европейския съюз