Проекти
Активни проекти
За ЕСФ и ОПАК

Европейски Социален Фонд http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_bg.htm

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните страни-членки на ЕС и в регионите, и по този начин насърчава икономическата и социалната кохезия.

ЕСФ е посветен на насърчаването на заетостта в Европейския съюз. Той подпомага работната сила и компаниите в страните-членки на ЕС за по-успешно справяне с новите, глобални предизвикателства. Накратко:

Финансирането се разпределя между страните-членки и регионите, и по-специално между тези от тях, които се намират по-назад в своето икономическо развитие.

ЕСФ е ключов елемент на Стратегията за растеж и работни места на ЕС, целяща подобряване на живота на гражданите на ЕС, чрез повишаване на техните умения и подобряване на перспективите им в сферата на заетостта.

За постигане на набелязаните цели в рамките на периода 2007-2013 г. между страните-членки и регионите ще бъдат разпределени 75 милиарда евро.

Оперативна програма „Административен капацитет” http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7&lang=bg

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи: Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), една от които е Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК).  ОПАК беше подписана на 3 октомври 2007 г. от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла.

Стратегическата цел на ОПАК е: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост; повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система, както и повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество.