Проекти
Активни проекти
Партньор


Регионална Инспекция по Околна Среда и Води – Варна http://riosv-varna.org/

Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна е административна структура на Министерството на околната среда и водите. Инспекцията е структурирана в пет отдела – „Финансово-счетоводна дейност“, „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността“, „Превантивна дейност, биологично разнообразие и защитени територии“, „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и почви“ и „Атмосферен въздух, води и вредни физични фактори“.
Регионът, в който РИОСВ – Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места.
За провеждане на своята дейност РИОСВ – Варна има регулиращи, контролни и информационни функции.