Проекти
Активни проекти
За проекта
Европейски съюз
Европейски съюз Национална стратегическа

референтна рамка 2007-2013

Проект ВИ_ПП ”Златни пясъци” – Варненски Инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци”

Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.

БЕНЕФИЦИЕНТ по проекта е Дирекцията на най-малкият природен парк в страната – ПП „Златни пясъци”.

ПАРТНЬОРИТЕ, подкрепили ръководството на Парка на етапа на разработка на проекта и кандидатстване за финансиране, са Регионалната Дирекция по горите –

Варна и Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води – Варна.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е опазването, поддържането и възстановяването на биоразнообразието в ПП ”Златни пясъци” в рамките на одобрения план за

управление на парка като част от националната екологична мрежа „Натура 2000” и средище на ценни местообитания и видове.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ на проекта, по които ще работят експертите от проектния екип, включват:

 • Ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП ”Златни пясъци”, усъвършенстване на управлението на зоната по Натура 2000 и подпомагане на цялостното управление за опазване на природнит местообитания и видове в парка чрез иницииране на необходимите дейности, процедури и кампании за опазване целостта на територията на ПП ”Златни пясъци”;
 • Намаляване на загубите на биологично разнообразие чрез възстановяването на черната елша в лонгозните съобщества в ПП ”Златни пясъци”;
 • Подобряване на условията за устойчиво ползване на ресурсите в парка чрез развитие на информационно-туристическата инфраструктурата в парка;
 • Популяризиране значението и опазването на биологичното и ландшафно разнообразие в парка и повишаване възможностите на обекта за развитие на екотуризъм.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейности за ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП ”Златни пясъци”

 • Организиране на публична кампания за обсъждане на въздействието върху ПП ”Златни пясъци” на предвижданията в Общите Устройствени планове на Община Варна, Аксаково и Балчик;
 • Създаване на междуведомствена комисия за иницииране на предложения пред МРРБ/МОСВ/ДАГ във връзка с инвентаризация и предписание за освобождаване на паркови площи от нестопанисвани и рушащi се необитаеми постройки.

Дейности, насочени към възстановяването на черната елша в лонгозните съобщества в ПП ”Златни пясъци”

 • Консултации с експерт за процедурите и етапите по възстановяването на елшата;
 • Предварително проучване и предоставяне на комплексна преценка във връзка със възстановяването на черната елша;
 • Първоначално планиране на дейността по залесяване с черна елша и подготвка на документите във връзка с утвърждавне на плана от РДГ – Варна;
 • Изготвяне и одобрение на план-извлечение и технологичен план за залесяване;
 • Подготовка на почвата за залесяване – измерване и маркиране, подготовка на почвата;
 • Събиране на семенен материал от парка и организиране производството на посадъчен материал;
 • Организиране на залесителни кампании на площ от 3 ха в парка – залесяване на 900 фиданки;
 • Отглеждане и поддържане на залесените площи.

Дейности за подобряване на информационно- туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието

 • Изграждане и оборудване на заслон – информационен пункт за ПП ”Златни пясъци” за нощувки на научни работници извършващи проучвания на биологичното разнообразие. Интериорно оформление;
 • Монтиране на беседки – 2 бр., бариери – 3 бр., масив комплект с по две пейки – 25 комплекта и дървена площадка за орнитологични наблюдения – 1 бр.;
 • Изграждане на дървена ограда за опазване на 2 приоритетни местобитания принадлежащи към 91ЕО по границата на парка с първокласен път I-9, дължина 2 000 м.;
 • Естетизиране на съществуващата сграда посетителски и информационен център на Дирекция ПП ”Златни пясъци” и оформление на околното пространство;
 • Осигуряване закупуването на необходимото оборудване за подпомагане работата на експертите по модула;
 • Реновация на обект: „Сцена – екстериорно оформление” с конкретни дейности, включени в количествено-стойностната сметка към бюджета.

Дейности, свързани с популяризиране на редките растителните и животински видове в парка и повишаване капацитета му за развитие на еко-туризъм

 • Разработка и отпечатване на промоционални материали:
 • Видео-клип (20 мин.) съдържащи информация за редки видове на флората и фауната в парка, тяхното значение за хората и необходимостта от опазването им;
 • Изработка на дипляна за проекта;
 • Разработка на интерпретивни програми за посетители по 3 теми: „Птиците в ПП „Златни пясъци”, „Пролетна магия”, „Билки в ПП „Златни пясъци”.

Дейности свързани с популяризиране на проекта

 • Оформяне и изпращане на прес-съобщения до медиите за стартирането и напредъка по проекта;
 • Организиране на прес-конференция с медиите;
 • Оформяне на бланки за ползване от членовете на проектния екип
 • Създаване, публикуване в интернет и разпростра нение на 3 бр. електронни бюлетини;
 • Изработка, представяне пред обществеността и публикуване в интернет на PowerPoint презентации за проекта;

Публикуване анонси за проекта в интернет