Проекти
Активни проекти
ТърговеПОКАНА за участие в Малка обществена поръчка с предмет „Определяне на консултант упражняващ строителен надзор по време на изграждане на система за видео наблюдение в ПП „Зл. пясъци”

08.03.2012г.


Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 5153020-С-004, за проект ” ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и  възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 на основание  Заповед № 21 ВО_ПП 8 от 08.03.2012г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14 ал. 4, от ЗОП, с предмет: „Определяне на консултант упражняващ строителен надзор по време на изграждане на система за видеонаблюдение в ПП „Зл. пясъци”:  
1.Обект на поръчката по ЗОП: Определяне на консултант упражняващ строителен надзор по време на изграждане на система за видеонаблюдение в ПП „Зл. Пясъци”. Строителният надзор  следва да отговаря за:
– законосъобразно започване на строежа
– пълнота и правилно съставяне на актове и протоколите по време на строителството
– изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти
– контрол по спазване на условията на труд и безопасност
– годност на строежа за издаване на разрешение за ползване
– контрол над качеството на влаганите строителни материали
– изготвяне и внасяне на окончателен доклад в РДНСК-Варна или друг орган след приключване на СМР и въвеждане в експлоатация на обекта.

1.Офертата трябва да съдържа:
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл. 14 ал. 4, от ЗОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.

2.Минимални изисквания към участниците:
(1)Да отговарят на  изискванията на чл.168 и 169 от ЗУТ  и да притежава валиден Лиценз на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ с приложен заверен списък на екипа от правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността, съгласно чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – нотариално заверено копие
(2)Да притежават застраховка за професионална отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ, бр.17/2004)

3.Приблизителна стойност на поръчката – 5 000 лв.

4.В срок до 5 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

5.Офертата следва да съдържа срок на валидност, не по-малък от 90дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

==========================================================================

ПОКАНА за участие в Малка обществена поръчка с предмет „Услуги по монтиране на оборудване, необходими за оформянето на център за наблюдение за нуждите на ПП „Зл. пясъци”.

23.02.2012г.


Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 5153020-С-004, за проект ” ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и  възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 на основание  Заповед № 17 ВИ ПП 6/21..02.2012г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет: „Услуги по монтиране на оборудване, необходими за оформянето на център за наблюдение за нуждите на ПП „Зл. пясъци”.

1.Количество на доставката:
При изпълнение на поръчката следва да закупите, монтирате и настроите всички необходими съоръжения,  нужни за оформянето на център за видеонаблюдение, както и да проведете обучение на персонала за работа с техниката. Конкретните дейности и съоръжения са описани в подробна количествено стойностна сметка, която е приложена към настоящата покана.

2.Офертата трябва да включва:

1)Административни сведения – попълва се по образец;
2)Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
3)Проект на договор по образец;
4)Ценова оферта по образец.

3.Критерий за оценка: най-ниска цена.

4.В срок до 10 работни дни, от датата на получаване на поканата, представете своята оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП ”Златни. Пясъци”.

5.Офертата следва да съдържа срок на валидност, не по-малък от 30дни.

==========================================================================

ПОКАНА за участие в Малка обществена поръчка за „Извършване на строително монтажни работи, необходими за изпълнението на система за наблюдение за нуждите на ПП „Зл. пясъци”.

21.02.2012г.


Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 5153020-С-004, за проект ” ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и  възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 на основание  Заповед № .02.2012г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите оферта за участие в поръчка по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП, с предмет:  „Извършване на строително монтажни работи, необходими за изпълнението на система за наблюдение за нуждите на ПП „Зл. пясъци”.

1.Обект на поръчката по НВМОП:
Извършване на строително-монтажни работи, необходими за изграждането на система за видеонаблюдение и  заснемане на територията на ПП „Златни пясъци”. Дейностите по изграждане на кабелното трасе са описани в приложената към поканата тръжна документация.

2.Офертата трябва да съдържа:
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.

3.Критерий за оценка: най-ниска цена.

4.В срок до 5 работни дни, от датата на получаване на поканата, представете своята оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП ”Златни. Пясъци”.

5.Офертата следва да съдържа срок на валидност, не по-малък от 90дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

==========================================================================

ПОКАНА за участие в Малка обществена поръчка за „Доставка на 11бр. Камери – стационарни и въртящи се, необходими за оформяне на наблюдателните пунктове”

21.02.2012г.


Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 5153020-С-004, за проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и  възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 на основание  Заповед №16 ВО_ ПП 5/23.02.2012г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка на 11бр. Камери – стационарни и въртящи се, необходими за оформяне на наблюдателните пунктове”.

1.Количество на доставката:
11бр. Камери. Конкретните видове и характеристики на камерите са  описани в подробна спецификация, която е приложена към настоящата покана.

2.Офертата трябва да включва:
1)Административни сведения – попълва се по образец;
2)Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
3)Проект на договор по образец;
4)Ценова оферта по образец.

3.Критерий за оценка: най-ниска цена.

4.В срок до 10 работни дни, от датата на получаване на поканата, представете своята оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП ”Златни. Пясъци”.

5.Офертата следва да съдържа срок на валидност, не по-малък от 90дни.

==========================================================================

ПОКАНА за участие в Малка обществена поръчка за „Доставка на преносими компютри с MS Office Prof., лицензирани софтуери и антивирусни защити, флаш памет, външна памет, принтер, комбинирано устройство(факс и копир) и телефон/факс.”

21.02.2012г.


Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 5153020-С-004, за проект ” ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и  възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 на основание  Заповед № 15 ВО ПП 4 от 21.02.2012г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на преносими компютри с MS Office Prof., лицензирани софтуери и антивирусни защити, флаш памет, външна памет, принтер, комбинирано устройство(факс и копир) и телефон/факс.”

1. Количество на доставката:
•3бр. преносими компютри с MS Office Prof.,
•3бр. Лицензиран софтуер и антивирусна защита,
•10бр. флаш памет,
•3бр. външна памет,
•1бр. принтер,
•1бр. комбинирано устройство(факс и копир)
•1бр. телефон/факс.
Максималната стойност на поръчката се определя до  7 100 лв. без ДДС

2.Офертата трябва да включва:
1)Административни сведения – попълва се по образец;
2)Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
3) Проект на договор по образец;
4) Ценова оферта

3. Критерий за оценка: най-ниска цена

4. В срок до 5 работни дни, от датата на получаване на поканата, представете своята оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП ”Златни. Пясъци”.

5. Офертата следва да съдържа срок на валидност, не по-малък от 30дни.