Проекти
Активни проекти
За проекта
Европейски съюз Европейски социален фонд Инвестиции в хората
Европейски съюз Европейски социален фонд
Инвестиции в хората
ОПАК. Експерти в действие

Дирекцията на природен парк „Златни пясъци” е партньор на дирекцията на природен парк „Витоша” по Проект „Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, който се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Административен капацитет” (www.opac.government.bg). Проектът стартира на 10.02.2009 г. за срок от една година, бюджетът му е 558 646 лв. Целта на проекта е насърчаване реализирането на публично-частните партньорства (ПЧП) на територията на природните паркове в България с цел по-ефективно опазване на природната среда и развитие на устойчиви икономически инициативи.

Изпълнител на проекта е Дирекция на природен парк „Витоша” в партньорство с дирекциите на природните паркове „Златни пясъци”, „Българка”, „Врачански Балкан”„Персина”, „Рилски Манастир”, „Русенски Лом”, „Сините камъни”, „Странджа”, „Шуменско плато” и „Беласица”. Дейностите по проекта са насочени към повишаване на капацитета на парковите администрации за прилагане на различните форми на ПЧП, идентифициране на възможностите за ПЧП на територията на природните паркове, пренос на добри международни практики за реализация на ПЧП в защитени територии, разкриване на обществените нагласи и осигуряване на необходимата подкрепа за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове, създаване на благоприятна среда, условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на администрацията на природните паркове за участие в ПЧП.