Проекти
Активни проекти
За проекта
Европейски съюз
Европейски съюз Национална стратегическа

референтна рамка 2007-2013

„ВО_ПП „Златни пясъци“ – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк „Златни пясъци“

Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.

ПАРТНЬОР, подкрепил ръководството на Парка на етапа на разработка на проекта и кандидатстване за финансиране е Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води – Варна.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е  Опазване, поддържане и възстановяване на благоприятен природозащитен статус на местообитания и видове с консервационна стойност в ПП „Златни пясъци“ и определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ на проекта, по които ще работят експертите от проектния екип, включват:

  • Опазване и поддържане на значими местообитания на горската прилепна фауна;
  • Възстановяване на благоприятно природозащитно състояние на местообитание тип 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (важно местообитание на орхидеи);
  • Подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието;
  • Повишена информираност на населението и туристи/посетители на парка за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове;
  • Допълване на научните знания в областа на местообитанията и горската фауна в природния парк;
  • Определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейности  свързани с опазване и поддържане местообитания на горската  прилепна фауна

1.Опазване на значимо подземно местообитание на два вида  прилепи по Натура 2000 – Пещерен дългокрил Miniopterus schreibersii и Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum.
а)  Провеждане на консултации с експерт(и) за процедурите и етапите по опазването на подземно местообитание и за особеностите на горската  прилепна фауна в парка и миграциите й.
б) Извършване на първоначално планиране на дейността по ограничаване достъпа в  подземното местообитание и подготвка на документите за съгласуване с РИОСВ
в) Ограничаване на достъпа до местообитание на горската  прилепна фауна ,чрез поставяне на решетки на два входа на галериите;
д) Проучване на горската  прилепна фауна в парка и миграциите й.
г) Монтиране на  информационни табели за видовете от  горската  прилепна фауна на  входовете (два) на галериите
е) Инсталиране на специални къщички за прилепи 25 броя, 5 трансекта (тип Schwegier) за 6 вида: Воден нощник Myotis daubentonii, Ръждив вечерник Nyctalus noctula, Сив дългоух прилеп Plecotus austriacus, Малък вечерник Nyctalus leisleri, Натереров нощник Myotis nattereri и Бехщайнов нощник Myotis bechsteinii един от консервационно най- значимите горски видове прилепи в България и Европа .
ж) Наблюдение /видeо и с ултразвуков детектор/ на прилепите в парка – продължаване на проведено проучване (през 2008-2009) с цел предприемане на актуални мерки за опазване на прилепите в ПП „Златни пясъци”.

Дейности свързани с Опазване и Възстановяване на местообитания важни за орхидеи (тип 6210)

1. Провеждане на консултации с експерт(и) за процедурите и етапите по възстановяване нa благоприятен природозащитен статус на местообитание 6210
2. Набелязване на мерки за възстановяване нa благоприятен природозащитен статус на местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) – 2 поляни.
3. Реализиране на мероприятията  по възстановяване на хабитата- премахване на храсти и млади дървета на 2 поляни, общо площ 1.2 ха),
4. Проучване и оценка на природозащитния статус
5.Осигуряване на обслужването на фотокапаните за видеонаблюдение  на местообитанията, събиране на записите от наблюдението и обработка.
6. Поддържане базата  данни от наблюдението

Дейности, за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието

1. Оформяне на  център за наблюдение на биологичното разнообразие  в парка, разположен в заслон-информационен пункт
2. Изграждане на система за наблюдение  на местообитания и видове: 2 Влажни зони „Голямото водно огледало”, „Малкото водно огледало”; 2 поляни – местообитание на орхидеи; видове – мишелов и  голям ястреб, бухал, сърна, дива свиня, заек, червеногърба сврачка, дива котка; Миграция  на птиците – пролетна, есенна;
3. Наблюдение  на посетителския поток за преодоляване на рекреационния натиск, отчитане на възникнали конфликти на
интереси и поведение при ползване.
4. Осигуряване на наблюдение на местообитания в реално време, излъчване в интернет
5. Осигуряване обслужването на системата за наблюдение  на местообитанията, събиране на записите от наблюдението и обработка.
6.Обезпечаване на центъра за наблюдение с необходимото оборудване .
7.Поддържане база  данни от наблюдението

Дейности насочени към Проучване значението на ПП ”Златни пясъци” за мигриращите птици по черноморския прелете път н VIA PONTICA Основните стъпки  по реализиране на дейността включват:

1. Провеждане на консултации с експерт(и) за процедурите и етапите по Проучване  на мигриращите птици по черноморския прелете път н VIA PONTICA
2. Извършване на първоначално планиране на дейността по наблюдението на миграцията на птиците (теренно и видионаблюдение)
3. Монтиране на  информационна табела за видовете   мигриращи птици прелитащи през парка
4.Определяне на наблюдателните пунктове,обхват  и период за провеждане на видеонаблюдение върху мигриращите птици, подготовка за наблюденията и административна дейност – 01.03.-2012 г.  и  01.06.-01.08.2013
5. Определяне на наблюдателните пунктове и обхват за провеждане на теренни изследвания върху мигриращите птици, подготовка за наблюденията и административна дейност – 01.06.-01.08.2012 г.  и  01.06.-01.08.2013
6. Провеждане на теренни изследвания през есенната миграция – 1 август до 15 ноември (2012г.-2013)
7. Провеждане Теренни наблюдения през пролетната миграция – 1 март – 15 май 2012 г. и 1 март – 15 май 2013 г.
8.Компютърна обработка на информацията, преглед на информационни източници – ноември 2012 – януари 2014 г.
9. Обработка на информацията и изготвяне на окончателния доклад-март 2014

Дейности свързани с популяризиране на проекта, редките растителни и животински видове и повишаване на капацитета на парка  за еко-туризъм

1. Оформяне и изпращане на прессъобщения до медиите за стартирането и напредъка по проекта.
2.  Организиране на пресконференции  с медиите.
3.  Оформяне на бланки за ползване от членовете на проектния екип при кореспонденция, изпращане на покани, и други  с логото на ДПП ”Златни пясъци”, МОСВ и програмата.
4. Създаване, публикуване в интернет и разпространение по ел.поща до над 1000 организации и лица на 3 бр. електронни бюлетини с публикации и снимки за дейностите и напредъка  по проекта.
5. Изработка, представяне  пред обществеността и публикуване в интернет на 2 бр. PowerPoint презентация за проекта:  в началото – с данни за одобрения проект, и в края – с данни и снимков материал от изпълнението и постигнатите резултати.
6. Публикуване анонси за проекта в интернет страниците на ДПП ”Златни пясъци” и на РДГ-Варна, както и покани към потенциални под-изпълнители за предстоящи търгове по проекта.
7.Работна среша с медиите, туроператори и                заинтересовани страни
8. Изработка на дипляна  за проекта, брошура за прилепи, брошура за орхидеи
9. Изработка на стикери