Проекти
Активни проекти
Търгове


ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Изработка и монтаж на архитектурни елементи“

09.12.2011г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от  извършване на дейностите по „Изработка и монтаж на архитектурни елементи”  в ПП „Златни Пясъци””  и Заповед № 46 ВИ-ПП 51 /06.12.2011г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка „Изработка и монтаж на архитектурни елементи: Дървена площадка за орнотологични наблюдения; Бариери – 3 броя; Дървена беседка – 2 броя; Маса с 2 броя пейки /комплект/ – 25 броя; Пейки без облегалки – 3 броя”
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
1)  Данни за лицето, което прави предложението;
2)  Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1;
3)  Ценово предложение – Образец 2;
4)  Срок на валидност на офертата;
5)  Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница – Образец 3.
Максималната стойност на поръчката се определя до  8 744 лв. без ДДС
В срок до 5 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Избор на изпълнител за разработка и отпечатване на 3 бр. интерпретивни програми по  теми: „Птиците в ПП „Зл.пясъци”, „Пролетна магия” и „Билки в ПП „Зл.пясъци”

11.10.2011г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ”ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, Заповед №35 ВИ-ПП-48/ 11.10.2011г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”  и във връзка с необходимостта   от разработка и отпечатване на промоционални материали, Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка: „Избор на изпълнител за разработка и отпечатване на 3 бр. интерпретивни програми по  теми: „Птиците в ПП „Зл.пясъци”, „Пролетна магия” и „Билки в ПП „Зл.пясъци”.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:
1)Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2)Заявление за участие – попълва се Образец № 1;
3)Административни сведения – попълва се Образец № 2 и че е запознат с условията на поръчката- попълва се Образец № 3;
4)Регистрационни документи на участника:
    копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
5)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – попълва се по Образец № 4;
6)Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
7)Счетоводен баланс за  2010 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
8)Отчет за приходи и разходи за 2010 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
9)Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от  препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица);Необходимо е кандидата да има опит в изпълнението на подобен род поръчки и този опит се доказва със списъка посочен по-горе;
•    списък на членовете на екипа за изработка на художествените проекти, с приложена творческа автобиография и диплома за образование – художествено или друго.
•    списък на софтуерни продукти и техника, доказващи възможността за изпълнение на поръчката или приложен договор за отпечатване на рекламни материали.
10)Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница – Образец №7;
11)Ценова оферта – в отделен запечатан плик, с посочен срок на валидност на офертата.
и други посочени в документацията за участие в малката обществена поръчка.
Приблизителна  стойност на поръчката –   21 000  лв. без ДДС.

В срок до 10 работни дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Избор на проектант за изработка на проект за обект „Заслон – информационен пункт за ПП „Златни пясъци””

08.11.2010г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ”ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и
на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП и Заповед №45ВИ-ПП-34/05.11.2010г. на Директора на ДПП”Златни пясъци” във връзка с необходимостта от изработка на проектна документация за строителство на обект „Заслон – информационен пункт”, находящ се в местността Аладжа манастир, гр. Варна,
Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка „Избор на проектант за изработка на проект за обект „Заслон – информационен пункт”, находящ се в местност Аладжа манастир, гр.Варна, със следните обособени позиции: ЛОТ1 Технически проект за сградата по всички части, ЛОТ2 Технически проект за рампа за инвалидни колички,ЛОТ 3 Технически проект за вертикална планировка”.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2) Заявление за участие (по образец);
3) Административни сведения (по образец) и че е запознат с условията на поръчката (по образец);
4) Регистрационни документи на участника: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП (по образец);
6) Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
7) Счетоводен баланс за 2007, 2008, 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
8 ) Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008, 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
Необходимо е кандидата да има положителен финансов резултат за посочените три години.
9) Кратка анотация /кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от  препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица);Необходимо е кандидата да има опит в изпълнението на подобен род поръчки и този опит се доказва със списъка посочен по-горе;
•    списък на членовете на екипа с приложена творческа автобиография и удостоверение за пълна проектантска правоспособност
•    списък на софтуерни продукти и техника, доказващи възможността за изпълнение на поръчката.
10) Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница (по образец);
11) Заверено копие от застрахователна полица „Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”
12) Ценова оферта – в отделен запечатан плик    
и други посочени в документацията за участие в малката обществена поръчка.
Приблизителна стойност на поръчката Общо: 7700 лв. без ДДС, в това число, Лот1 – до 4 200 лв. без ДДС, Лот2 – до 1 000 лв. без ДДС и Лот3 – до 2 500 лв. без ДДС.
В срок до 10 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Избор на проектант за изработка на проект за обект „Заслон – информационен пункт за ПП „Златни пясъци””

08.11.2010г.

На основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП, Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 ”, обявявам покана до всички заинтерeсовани за участие в малка обществена поръчка: „Избор на проектант за изработка на проект за обект „Заслон – информационен пункт за ПП „Златни пясъци””, находящ се в местност Аладжа манастир, гр.Варна, със следните обособени позиции: ЛОТ1 Технически проект за сградата по всички части, ЛОТ2 Технически проект за рампа за инвалидни колички, ЛОТ 3 Технически проект за  вертикална планировка”.
Всички заинтерeсовани лица могат да получат документи за участие от ДПП „Златни пясъци”. За допълнителна информация: тел. 052/ 355 591, офиса на ДПП „Златни пясъци”.
В срок до 10 работни  дни от датата на публикуване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Избор  на изпълнител за разработка и отпечатване на промоционални материали“

29.10.2010г.

На основание чл.2, ал.1, т.2, чл.2”а” от НВМОП, Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект „ВИ-ПП „Златни пясъци”- Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци””, рег.№58301-11-431 и Заповед №  48ВИ-ПП36/ 06.12.2010г.  на директора на ДПП „Златни пясъци”, обявявам покана до всички заинтерeсовани за участие в малка обществена поръчка: „ Избор  на изпълнител за разработка и отпечатване на промоционални материали:Определител за птици – плакат /тираж 1000 бр; формат 50/70см; цветност 4+0; надпечатен лак; хартия хроммат 170гр., Определител за птици – книжка /обем -200страници;формат 11/19 сантиметра; Хартия 170гр.; хроммат : цветна илюстрация 4+4; на 122 вида птици; карта на разпространение; тираж 1000бр., Дипляна за проекта – тираж 1000бр., формат А4,  цветност 4+4, хартия хроммат 170гр.”
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2) Заявление за участие – попълва се Образец № 1;
3) Административни сведения – попълва се Образец № 2 и че е запознат с условията на поръчката- попълва се Образец № 3;
4) Регистрационни документи на участника:
•    копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – попълва се по Образец № 4;
6) Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
7) Счетоводен баланс за 2007, 2008, 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
8)  Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008, 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
Необходимо е кандидата да има положителен финансов резултат за посочените три години.
9) Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от  препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица);Необходимо е кандидата да има опит в изпълнението на подобен род поръчки и този опит се доказва със списъка посочен по-горе;
•    списък на членовете на екипа за изработка на художествените проекти, с приложена творческа автобиография и диплома за образование – художествено или друго.
•    списък на софтуерни продукти и техника, доказващи възможността за изпълнение на поръчката или приложен договор за отпечатване на рекламни материали.
10) Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница – Образец №7;
11) Ценова оферта – в отделен запечатан плик    
Приблизителна  стойност на поръчката –   16 190 лв. без ДДС.
Всички заинетеросовани лица, могат да получат документи за участие от ДПП „Златни пясъци”. За допълнителна информация: тел 052/ 355 591 и деловодството на ДПП”Златни пясъци”.
В срок до 10 работни дни, от датата на публикуване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Екстериорно оформление сцена в Природен парк ”Златни Пясъци”

11.08.2010г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „ЕКСТЕРИОРНО ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНА в Природен парк „Златни пясъци”  и Заповед №35 ВИ-ПП 32/ 11.08.2010г. на Директора на ДПП”Златни пясъци” , Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка „ЕКСТЕРИОРНО ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНА в Природен парк ”Златни Пясъци”, гр.Варна.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2) Заявление за участие – попълва се Образец № 1;
3) Административни сведения – попълва се Образец № 2 и че е запознат с условията на поръчката- попълва се Образец № 3;
4) Регистрационни документи на участника:
    копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
    копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – попълва се по Образец № 4;
6) Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
7) Счетоводен баланс за 2007, 2008, 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
8)  Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008, 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
9) Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на договорите за проектиране и изпълнение на сходни дейности;
•    списък с данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на дейностите;
•    декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка и/или договор за наем на такова;
10) Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Образец № 5;
11) Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница – Образец №7;
12) Техническа оферта        
13) Ценова оферта – в отделен запечатан плик    и други посочени в документацията за участие в малката обществена поръчка.
Приблизителна  стойност на поръчката   24 800 лв. без ДДС.
В срок до 10работни  дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Ремонт /естетизиране  на съществуващия Информационен посетителски център в ДПП ”Златни Пясъци”

21.06.2010г.

На основание чл.2, ал.1, т.1, чл.2”а” от НВМОП, във връзка със Заповед № 30 ВИ-ПП-30/21.06.2010г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”,е обявена покана за набиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт/естетизиране  на съществуващия Информационен посетителски център в ДПП ”Златни Пясъци”.

Изпълнението на малката обществена поръчка следва да е съобразено с изискванията посочени в тръжната документация одобрени със Заповед № 30 ВИ-ПП-30/21.06.2010г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”, изискванията на Закона за обществените поръчки, НВМОП и Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.

Писменото предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2 от НВМОП и да съдържа най-малко: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;Заявление за участие;Административни сведения;
Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР , Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
Счетоводен баланс за 2007, 2008, 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008, 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участника;
Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;Проект на договор;Заверено копие от застрахователна полица/ „Застраховка професионална отговорност на участниците в строителството” Заверено копие от удостоверение за вписване на дружеството в Централния професионален регистър на строителя при условията и по реда на Закона за камарата на строителите;
Техническа оферта;Ценова оферта – в отделен запечатан плик    и други посочени в документацията за участие в малката обществена поръчка.

Писмените предложения – оферти от поканените за участие в търга фирми следва да се представят в тридневен срок в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка), в деловодството на ПП „Златни пясъци”. За повече информация – на тел. 052/ 355 591 – отдел „Деловодство“, ДПП“Златни пясъци“.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка за присъединяване към електрическата мрежа

08.06.2010г.

На основание чл.2 ал.2,т.1,чл2″а“ от НВМОП, във връзка със Заповед № 31 ВИ-ПП-31/05.07.2010г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”, е обявена покана за набиране на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на външна услуга  по присъединяване към електрическата мрежа, включваща проектиране на кабелна линия НН от ТП 577 до  Посетителски информационен център на ДПП „Зл. пясъци”  и изпълнение на кабелната линия” , находящ се в местност „Аладжа манастир”, гр.Варна.

Изпълнението на малката обществена поръчка следва да е съобразено с изискванията посочени в тръжната документация одобрени със Заповед № 31 ВИ-ПП-31/05.07.2010г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”, изискванията на Закона за обществените поръчки, НВМОП и Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.

Писменото предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко: Заявление за участие; Административни сведения; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР , Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие); Счетоводен баланс за 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница. Кандидатът следва да има положителен финансов резутат за посочената година, предвид факта че възложителя поръчката не предвижда аванс по договора; Отчет за приходи и разходи за 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника; Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; Ценова оферта – в отделен запечатан плик; Договор – проект; Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя. Като доказателство следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър, което покрива минимум изискванията на чл.14, ал.5 от  Закона за камарата на строителите, за строежи втора категория;
Всеки участник следва да посочи в ценовото предложение срок на валидност на офертата;Гаранционния срок за изпълнените СМР е съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражения и строителни обекти; Срок за изпълнение на поръчката – 18 месеца.

Писмените предложения – оферти от поканените за участие в търга фирми следва да се представят в тридневен срок в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка), в деловодството на ПП „Златни пясъци”. За повече информация – на тел. 052/ 355 591 – отдел „Деловодство“, ДПП“Златни пясъци“.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Изпълнение на външна услуга  по присъединяване към ВиК, включваща проектиране на външните ВиК връзки и изпълнение на водопроводното отклонение”

12.04.2010г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от присъединяване на водопровна и канализационна инсталация на Посетителски информационен център към инфраструктурата от инженерни проводи на ВиК ООД гр.Варна и Заповед №20 ВИ-ПП- 26 / 12.04.2010г. на Директора на ДПП”Златни пясъци” , Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка „Изпълнение на външна услуга  по присъединяване към ВиК, включваща проектиране на външните ВиК връзки и изпълнение на водопроводното отклонение”  за Посетителски информационен център, находящ се в местност Аладжа манастир, гр.Варна.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:

1) Заявление за участие – попълва се Образец № 1;
2) Административни сведения – попълва се Образец № 2;
3) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;
4) Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;
5) Регистрационни документи на участника:
    заверено копие от удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на провеждане на процедурата, издадено от фирмено отделение на съответния съд по регистрация на участника – юридическо лице, респективно от Агенция по вписванията;
    документ за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България). Когато участникът е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър не се изисква документ за регистрация. Това обстоятелство се удостоверява с разпечатка от публичния търговски регистър;
6) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – попълва се по Образец № 5;
    не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:
–    за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от НК;
–    за подкуп по чл.301 – 307 от НК;
–    за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;
–    за престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от НК;
–    за престъпление против стопанството по чл.219 – 252.
    не е обявен в несъстоятелност;
    не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
    не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
    не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
    няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
    няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговота организация;
    не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
7) Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
8) Счетоводен баланс за 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница. Кандидатът следва да има положителен финансов резутат за посочената година, предвид факта че възложителя поръчката не предвижда аванс по договора;
9)  Отчет за приходи и разходи за 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
10) Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на договорите за строително – монтажни работи, изпълнени през последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение за строителни обекти, с предмет подобен на предмета на поръчката. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответсвие с нормативните изисквания. Необходимо е кандидата да има опит в изпълнението на подобен род поръчки и този опит се доказва със списъка посочен по-горе;
•    списък с данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строително – монтажните работи и проектирането .
•    декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка. Минимално изискване – кандидата да притежава   един багер и два самосвала, които с оглед технологията на изпълнението на поръчката и нейния предмет са необходими за изпълнение на изкопни работи и извозване на излишна земна маса ;
11) Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Образец № 6;
12) Ценова оферта – в отделен запечатан плик
13) Договор – проект
14) Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя. Като доказателство следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър, което покрива минимум изискванията на чл.14, ал.5 от  Закона за камарата на строителите, за строежи втора категория.
15) Всеки участник следва да посочи в ценовото предложение срок на валидност на офертата.
16) Гаранционния срок за изпълнените СМР е съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражения и строителни обекти.
17) Срок за изпълнение на поръчката – 18 месеца.
Приблизителна  стойност на поръчката   10 130  лв. без ДДС
В срок до 10 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Извършване на  независим финансов одит в съответствие  със Закона за независимия финансов одит  и Международните одиторски стандарти  (МОС) на финансовата  отчетност по проект „ВИ-ПП Златни пясъци”

29.01.2010г.

На основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, във връзка със Заповед № 7 ВИ-ПП-24/ 28.01.2010 г. на Директора на ДПП”златни пясъци”, Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка „Извършване на  независим финансов одит в съответствие  със Закона за независимия финансов одит  и Международните одиторски стандарти  (МОС) на финансовата  отчетност по проект „ВИ-ПП Златни пясъци”.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
1.Професионална автобиография;
2.Документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
3.Документи, доказващи най-малко две години стаж в областта на одита;
4.Документи, доказващи две години стаж като одитор на проекти, финансирани от Европейския съюз;
5.Препоръки за изпълнението на предишни проекти, включително и за успешно одитиране по проекти по програми, финансирани със средства от Европейския съюз
6.Копие от личната карта
7.Заявление за участие.
8.Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
9.Ценово предложение;
10.Договор – проект
11.Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители (оригинал или нотариално заверено копие) доказващо, че участникът е със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО.
12.Писмо от участника за приемане на одиторски ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти и в съответствие с условията на Възложителя в документацията за тази процедура (оригинал, подписан от законния представител).
За изпълнение на посочената длъжност, следва да се изпълняват следните задължения:
•    Извършване на месечна  проверка на счетоводната отчетност  по проекта за спазаване на одитните пътеки, ЗС,  МСС  и  други изисквания на българското законодателство при разходване на публични средства.
•    Извършване на тримесечна проверка върху   крайните продукти  и верификациите към  фактурите и проверките на място/ за изпълнители ( отчети за напредък, тръжни процедури,  договори с изпълнители, процедури  за документиране и архивиране на документи и публичност по проекта)  представени от  специалистите, наети  от  ДПП”Зл.Пясъци” по проект  ВИ-ПП”Златни пясъци”.
•    Предоставяне на консултации  и експертно мнение по проекта  ( вкл. предвиждане на рискове) и  водената документация , а при необходимост – препоръки за  подобряване на работата.
•    Изготвяне на годишен одитен доклад за  2009, 2010, 20011 и 2012г. и обобщен доклад  за периода на проекта  31.07.2009 – 31.07.2012г.  във формат и  с приложения в съответствие със Закона за одита и  изискванията на донора. Срок за изпълнение на договора – 31.07.2012г.
В срок до 5 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Избор на консултантска фирми за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. дейности, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация на обекти и при необходимост изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти за обекти на ДПП”Златни пясъци ”

29.01.2010г.

На основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, във връзка със Заповед № 8 ВИ-ПП-25/ 28.01.2010 г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, Ви каним да представите Вашите документи за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Избор на консултантска фирми за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. дейности, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация на обекти и при необходимост изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти за обекти на ДПП”Златни пясъци ” .
Изпълнението на малката обществена поръчка следва да е съобразено с изискванията посочени в тръжната документация одобрени със Заповед № 8 ВИ-ПП-25/28.01.2010 г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, изискванията на Закона за обществените поръчки, НВМОП и  Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” ”, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431  съфинансиран от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
–  Да отговарят на  изискванията на чл.168 и 169 от ЗУТ  и да притежава валиден Лиценз на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ с приложен заверен списък на екипа от правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността, съгласно чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – нотариално заверено копие
–  Да притежава застраховка за професионална отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ, бр.17/2004)
Строителният надзор  следва да отговаря за:
– законосъобразно започване на строежа
– пълнота и правилно съставяне на актове и протоколите по време на строителството
– изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти
– контрол по спазване на условията на труд и безопасност
– годност на строежа за издаване на разрешение за ползване
– контрол над качеството на влаганите строителни материали
– недопускане на повреди на трети лица и на техни имоти при изпълнението на СМР
– изготвяне и внасяне на окончателен доклад в РДНСК-Варна или друг орган след приключване на СМР и въвеждане в експлоатация на обекта.
В срок до 5 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Извършване на услуга – експерт СМР”

21.01.2010г.

На основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП, във връзка със Заповед № 6 ВИ-ПП-23/ 20.01.2010 г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”, Ви каним да представите Вашите документи за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга – експерт СМР”.
Изпълнението на малката обществена поръчка следва да е съобразено с изискванията посочени в тръжната документация одобрени със Заповед № 6 ВИ-ПП-23/20.01.2010 г. на Директора на ДПП”Златни пясъци”, изискванията на Закона за обществените поръчки, НВМОП и  Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” ”, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431  съфинансиран от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
1.Копие от личната карта
2.Копие от диплома за завършено висше образование –степен магистър
3.Професионална автобиография,
4.Заявление за участие.
5.Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
6.Ценово предложение;
7.Договор – проект
За изпълнение на посочената длъжност, следва да се изпълняват следните задължения: Участие при разработката на тръжните документи и в провеждането на процедури за възлагане на малки обществени поръчки и набиране на оферти, участие в приемателните комисия за приемане на дейностите по модул 4 – съгласно изискванията на ЗУТ и донора. Срока за изпълнение на задълженията е в рамките на 5 месеца.
Минимални изисквания към участниците:
•Образование – висше (строителен инженер или архитект)
•Наличие на трудов стаж – минимум 5 години
•Компютърна грамотност, познания на българското законодателство в областта на строителството.
В срок до 5 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Доставка чрез покупка на един брой лек автомобил”

10.12.2009г.

На основание чл.2 ал.1,т.2, чл.2”а” от НВМОП, във връзка със Заповед № 69 ВИ-ПП-22/08.12.2009г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”, Ви каним да представите Вашата оферта за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой лек автомобил”.
Изпълнението на малката обществена поръчка следва да е съобразено с изискванията посочени в тръжната документация одобрени със Заповед № 69 ВИ-ПП-22/08.12.2009г. на Директора на ДПП”Зл.пясъци”, изискванията на Закона за обществените поръчки, НВМОП и Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
•    Заявление за участие
•    Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР
•    Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
•    Ценово предложение;
•    Техническо предложение;
•    Сертификати за качество и произход на предлаганото МПС
•    Проект на договор
В срок до 3дни  от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Организиране на публична кампания”

20.10.2009г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431,  на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от „Организиране на публична кампания”  Ви каним да представите оферта за  организирането й.
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА:
•    Заявление за участие
•    Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР
•    Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
•    Ценово предложение
ОПИСАНИЕ НА ЗАДАНИЕТО включва:
1.Организиране на публична кампания за обсъждане на въздействието върху ПП ”Златни пясъци” на предвижданията в Общите Устройствени планове (ОУП) на Община Варна, Аксаково и Балчик, с участието на представители на заинтересованите страни от двете области, три общини, РИОСВ, ДАГ, РДГ и пр., с отношение към опазване на територията и биоразнообразието в парка и предвидената за изграждане инфраструктура по ОУП.
2.Кампанията следва да бъде проведена през втората половина на м. декември, 2009 г.
3.Следва да бъде осигурено участието на 40 представители от целевата група по т. 1
4.Организране на  медийно представяне и заснемане на събитието.
5.Осигуряване на  подходяща за срещи  конферентна зала   за  един ден, снабдена с  мултимедйна/презентационна техника,  лап-топ и екран.
6.Осигуряване на две кафе паузи и  един работен обяд за участниците в мероприятието.
7.Осигуряване на банер/плакат  на подходящ носител  с текст  и лого, съгласуван с  ДПП”Зл.Пясъци” съгласно изискванията на  приложение 18 към договора за БФП.
8.Осигуряване на  подходящи материали за участниците  в срещата.
9.Представяне на регистрационни формуляри  за участие, списък на участниците с  имена и  детайли за контакт,  публикации  в медиите, снимков материал – мин. 10 снимки на ел. носител.
ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление – образец
2.Ценова оферта – образец
3.Приложение № 18 от договор рег.58301-С-002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”
4.Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП
5.Проект на договор.
Ако проявите интерес  да работите съвмество с нас по Проекта, представете Вашите документи (заявление и оферта по образец) в тридневен срок в  деловодството на Проекта.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Консултант по Черна елша“

20.10.2009г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 е необходимо  назначаване на консултант по Черна елша, Ви каним да представите Вашите документи за посочената длъжност.
Документите следва да включват:
1.    Копие от личната карта
2.    Копие от диплома за завършено висше образование –степен магистър
3.    Професионална автобиография,
4.    Заявление за участие.    
За изпълнение на посочената длъжност, следва да се изпълняват следните задължения: извършване на предварително проучване и предоставяне на комплексна преценка във връзка със възстановяването на черната елша на територията на парка съгл. изискванията на чл.2, ал.2 от Наредба № 17; първоначално планиране на дейността по засаждане (залесяване) с черна елша и подготвка на документите във връзка с утвърждавне на плана от РДГ; изготвяне и одобрение на план-извлечение и технологичен план за залесяване с черна елша съгласно раздел IV от Наредба № 17; методична помощ при: подготовка на почвата за залесяване – измерване и маркиране на площта (900 площадки по 1-1,5м2; събиране на семенен материал от парка (5 кг) и организиране производството на посадъчен материал – 1300 бр. едроразмерни фиданки с закрита/свободна коренова система; организиране  на залесителни кампании на площ от 3 ха в парка – залесяване на 900 фиданки първата година и поливане;отглеждане и поддържане на залесените площи. (отглеждане първата година три пъти, отглеждане втората година, предпазване от болести, вредители и дивеч, повторно засаждане на определени места .Срока за изпълнение на задълженията е 5 мес.
Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да работите съвмество с нас по Проекта, представете Вашите документи в тридневен срок в  деловодството на ДПП”Зл. Пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Изработване на електронен бюлетин с публикации и снимки за дейностите и напредъка  по проекта”

16.10.2009г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431,  на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от „Изработване на електронен бюлетин с публикации и снимки за дейностите и напредъка  по проекта” Ви каним да представите оферта за изработка на поръчката.    
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА:
•    Заявление за участие
•    Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР
•    Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
•    Ценово предложение
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ на бюлетина са както следва:
1.Обема на страниците – до 10 стр.
2.Съдържание на бюлетина:
–    Началната страница да е със съдържание
–    Описание на дейностите по проекта
–    Снимков материал от дейности по проекта
–    Предстоящи дейности по проекта
–    Документи и публикации
–    Да бъде изписана финансиращата организация с лого и слоган съгласно приложение №18 от Договор рег.№ 58301-С-002.
–    Да бъде изписано името на проекта и номера на договора.
3.Бюлетина ще има 3 /три/ издания, които са разпределени в тригодишния период на действие на проекта, като първото е планирано за месец ноември, 2009год.
4.Всяко издание на  Бюлетина да бъде записан на CD носител и предаден с приемо-предавателен протокол.
ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление – образец
2.Ценова оферта – образец
3.Приложение № 18 от договор рег.58301-С-002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”
4.Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП
5.Проект на договор
Ако проявите интерес  да работите съвмество с нас по Проекта, представете Вашите документи (заявление и оферта по образец) в тридневен срок в  деловодството на Проекта.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Извършване на услуга- управление на проект“

18.09.2009г.

На основание чл.2, чл.2”в” от НВМОП, във връзка със Заповед  № 53 ВИ-ПП -15 / 18.09.2009г. на Директора на ДПП „Златни пясъци”, Ви каним да представите Вашата оферта за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:          
“ Извършване на услуга- управление на проект”.
Тръжната документация следва да е съобразена със изискванията на Закона за обществените поръчки и  Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
•    Заявление за участие
•    Копие от личната карта
•    Копие от диплома за завършено образование
•    Професионална автобиография, с описание на изпълняваните до този момент задължения, при всеки работодател, с какъв счетоводен софтуер работи, какви чужди езици ползва, какви други умения притежава и др.
•    Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
•    Ценово предложение;
В срок до 3 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Извършване доставка на компютърни системи и софтуер“

17.08.2009г.

На основание чл.2, чл.2”в” от НВМОП, във връзка със Заповед № 40 ВИ-ПП-3/17.08.2009г. на Директора на ПП”Зл.пясъци”, Ви каним да представите Вашата оферта за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване доставка на компютърни системи и софтуер”.          
Изпълнението на малката обществена поръчка следва да е съобразено с изискванията посочени в тръжната документация одобрени със Заповед № 40 ВИ-ПП-3/17.08.2009г. на Директора на ПП”Зл.пясъци”, изискванията на Закона за обществените поръчки, НВМОП и Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
•    Заявление за участие
•    Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР
•    Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
•    Ценово предложение;
В срок до 5 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Извършване на услуга – административен сътрудник“

17.08.2009г.

На основание чл.2, чл.2”в” от НВМОП, във връзка със Заповед № 39ВИ-ПП -2/ 17.08.2009г. на Директора на ПП”Зл.пясъци”, Ви каним да представите Вашата оферта за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга – административен сътрудник”.
Тръжната документация следва да е съобразена със изискванията на Закона за обществените поръчки и  Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
•    Заявление за участие
•    Копие от личната карта
•    Копие от диплома за завършено образование
•    Професионална автобиография, с описание на изпълняваните до този момент задължения, при всеки работодател, с какъв софтуер работи, какви чужди езици ползва, какви други умения притежава и др.
•    Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
•    Ценово предложение;
В срок до 3 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка „Извършване на счетоводни услуги“

17.08.2009г.

На основание чл.2, чл.2”в” от НВМОП, във връзка със Заповед № 38 ВИ-ПП-1/ 17.08.2009г. на Директора на ДПП „Златна пясъци”, Ви каним да представите Вашата оферта за  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:           “ Извършване на счетоводни услуги”.
Тръжната документация следва да е съобразена със изискванията на Закона за обществените поръчки и  Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа най-малко:
Заявление за участие
Копие от личната карта
Копие от диплома за завършено образование
Професионална автобиография, с описание на изпълняваните до този момент задължения, при всеки работодател, с какъв счетоводен софтуер работи, какви чужди езици ползва, какви други умения притежава и др.
Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;
Ценово предложение;
В срок до 3 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение- оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка за „Експерт Тръжни процедури“

11.08.2009г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от назначаване на Експерт тържни процедури, Ви каним да представите Вашите документи за посочената длъжност.
Документите следва да включват:
1.    Копие от личната карта
2.    Копие от диплома за завършено висше образование –степен магистър
3.    Професионална автобиография, доказваща познаването на ЗОП и НВМОП.
4.    Заявление за участие.
За изпълнение на посочената длъжност, следва да се изпълняват следните задължения: изготвяне и съгласуване с Междинното звено на тръжните документи по ЗОП и НВМОП, разработка на  критерии за оценка на офертите – където е приложимо, участие в тръжни комисии, оформяне на оценителните протоколи и тяхното представяне пред Междинното звено за одобрение,  оказване техническа помощ при подготовка окомплектоването на договорите с изпълнителите, оформяне на  съответната тръжна кореспонденция  преди и след приключване на търга,  и други. Срока за изпълнение на задълженията е 9 мес.
Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да работите съвмество с нас по Проекта, представете Вашите документи в тридневен срок в  деловодството на ДПП”Зл. Пясъци”.

ПОКАНА за участие в малка обществена поръчка за „Юрист“

11.08.2009г.

Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ” ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП  и във връзка с необходимостта от назначаване на юрист,Ви каним да представите Вашите документи за посочената длъжност.
Документите следва да включват:
1.    Копие от личната карта
2.    Копие от диплома за завършено висше образование –степен магистър
3.    Професионална автобиография, доказваща познаването на ЗОП и НВМОП.
4.    Заявление за участие.
За изпълнение на посочената длъжност, следва да се изпълняват следните задължения: Предоставяне на правна консултантска помощ, извършване на проучвания, юридическо оформяне и предвижване на документацията във връзка с реализация на дейностите по модул 1. Участие в провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчки. Срок за изпълнение на задълженията – 12 месеца.
Изисквания за заеманата длъжност: Образование – висше, право, наличие на  трудов опит по специалността – мин. 5 години, по възможност – наличие на опит в областта на ЗОИ и НВМОП, екологичното законодателство.
Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да работите съвмество с нас по Проекта, представете Вашите документи в  деловодството на ДПП”Зл.пясъци”.