Проекти
Активни проекти
Изпълнение на проект

Изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” по дейности и процедури „Външно възлагане”за периода от 04.09.2018г. до 18.05.2023г.

Дейност 1. Подобряване на природозащитното състояние на местообитанието на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1. Договор №  РД09-00004-ОПОС4-3 / 26.03.2019г. сключен с Антоанета Стоянова Петрова, „Експерт флорист” за предоставяне на експертна помощ и консултации при реализиране на планираните дейности за подобряване на природозащитното състояние на Обикновена пърчовка в защитена зона BG0000118 за 5 годишен период.

Постигнати резултати за периода:

През 2019г. са направени две посещения от Експерт – флорист на местообитанията на  Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“. Дадени са препоръки и консултации на фирма „Деодар“ за отстраняване на храстова и дървесна растителност с цел просветляване на терена извършване на косене с цел разпръсване семената на орхидеята. Първото косене е извършено в началото на м.август 2019г. Второто косене е извършено в началото на м. октомври 2019г. Извършена е оценка на състоянието на целевия вид Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и на местообитанията му.

На 17.06.2019г. и 18.06.2019г. – посещение на експерт – флорист:

На 13.08.2019г. и 14.08.2019г.:

През 2020г. продължава работата по подобряване природозащитното състояние на Обикновена пърчовка  (Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

На 28.05.2020г.  бе извършено първото за годината посещение на Експерт – флорист на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“. Дадени бяха препоръки за отстраняване на храстовата и дървесната растителност, както и за коситба на тревната покривка на местообитанията на Обикновена пърчовка.На 26.08.2020г., 27.08.2020г. и 28.08.2020г. бяха извършени следващите посещения на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“.

 

През 2021г. продължава работата по подобряване природозащитното състояние на Обикновена пърчовка  (Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

На 16.04.2021г.  бе извършено първото за годината посещение на Експерт – флорист на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“. Дадени бяха препоръки за отстраняване на храстовата и дървесната растителност, както и за коситба на тревната покривка на местообитанията на Обикновена пърчовка.

 

На 08.06.2021г.  бе извършено второто за годината посещение на Експерт – флорист на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“.

 

2. Договор №  РД09-00005-ОПОС4-4 / 27.03.2019 с „Деодар“ ЕООД с предмет   „Отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанието на „Обикновена пърчовка“ с потенциална площ 2, 51 ха” за 5 годишен период.

Постигнати резултати за периода:През 2019г. е извършен е обход съвместно с експерт-флорист на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“. Определени са храстови видове за отстраняване с цел просветляване на месторастенето и височината на първото косене на поляните с цел разпръсване на узрелите семена на „Обикновена пърчовка“ върху общата площ от 2,51 ха.

1.Първи етап – през периода от 13.08.2019г. до 22.08.2019г. вкл. – 8 дни бе извършено първо августовско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

2.Втори етап – през периода от 01.10.2019г. до 10.10.2019г. вкл.– 8  дни бе извършено второ октомврийско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

През 2020 г. продължава работата по сключения договор с „Деодар“ ЕООД по  отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“.

1.Първи етап в периода от 19.08.2020г. до 28.08.2020г. вкл. – 8 дни първо августовско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

 

2.Втори етап – през периода от 05.10.2020г. до 14.10.2020г. вкл.– 8  дни бе извършено второ октомврийско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

 

През 2021 г. продължава работата по сключения договор с „Деодар“ ЕООД по  отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“. 

1.Първи етап в периода от 16.08.2021г. до 25.08.2021г. вкл. – 8 дни първо августовско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

 

 

2.Втори етап – през периода от 04.10.2021г. до 13.10.2021г. вкл.– 8  дни бе извършено второ октомврийско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

 

През 2022 г. продължава работата по сключения договор с „Деодар“ ЕООД по  отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“.

1.Първи етап в периода от 15.08.2022г. до 24.08.2022г. вкл. – 8 дни първо августовско косене и почистване от храсти и млади дървета.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_001-Small-1.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_002-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_003-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_004-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_005-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_006-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_008-Small.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_009-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_010-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_011-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_014-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_015-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_016-Small.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_017-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_018-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_019-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_020-Small.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_021-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_023-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_025-Small.jpg

2.Втори етап – през периода от 03.10.2022. до 12.10.2022г. вкл.– 8  дни бе извършено второ октомврийско косене и почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0179-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0002-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0003-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0008-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0009-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0010-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0011-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0015-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0017-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0019-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0025-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0026-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0027-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0033-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0034-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0035-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0037-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0038-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0040-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0041-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0049-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0052-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0053-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0059-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0067-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0070-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0072-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0075-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0079-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0085-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0089-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0094-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0097-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0098-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0102-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0110-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0111-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0115-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0117-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0139-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0140-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0149-Small.jpg

През 2023 г. продължава работата по сключения договор с „Деодар“ ЕООД по  отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“.

1.Първи етап в периода от 13.03.2023г. до 22.03.2023г. вкл. – 8 дни първо мартенско косене и почистване от храсти и млади дървета.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0017-Custom-3.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0028-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0030-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0043-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0052-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0059-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0062-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0066-Custom.jpg 

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0069-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0071-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0072-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0077-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0114-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0086-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0089-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0091-Custom.jpg 

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0094-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0097-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0095-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0108-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0110-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0127-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0134-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0135-Custom.jpg 

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0139-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0167-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0182-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0183-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0185-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0187-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0199-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0213-Custom.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0222-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0250-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0275-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0278-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0279-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0307-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0311-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0322-Custom.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0328-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0329-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0338-Custom.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0343-Custom.jpg

1.Втори етап в периода от 09.05.2023г. до 18.05.2023г. вкл. – 8 дни второ майско почистване от храсти и млади дървета, съгласно дадени препоръки от Експерт – флорист.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0591-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0603-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0640-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0210-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0237-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0240-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0265-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0292-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0309-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0296-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0284-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0285-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0232-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0492-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0336-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0506-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0272-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0304-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0310-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0314-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0315-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0402-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0442-Copy-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0451-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0499-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0513-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0519-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0526-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0531-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0535-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0544-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0552-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0556-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0560-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0568-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0571-Small.jpg

 

3. Договор № РД09-00009-ОПОС4-8/03.09.2019г. с „ЕКСПРЕС КАР 88“ ЕООД за поставяне на 2бр. бариери на съществуващи горски пътища, минаващи през местообитанията на Обикновенна пърчовка.

Постигнати резултати за периода:От 15.10.2019г. до 15.11.2019г. са изградени 2 бр. бариери от иглолистен дървен материал върху бетонови стъпки в горски фонд – публична държавна собственост. Чрез поставените 2бр. бариери е ограничен е достъпът на МПС до горските пътища, преминаващи през местообитанията на Обикновенна пърчовка.

Дейност 2. Подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002082 „Батова“.

Договор № РД09-00009-ОПОС4-8/03.09.2019г. с „ЕКСПРЕС КАР 88“ ЕООД за поставяне на 2бр. бариери на съществуващи горски пътища, минаващи през защитена зона BG0002082 „Батова“ и поставяне на 2бр. информационни табели.

Постигнати резултати за периода:

Подобрено е състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002082 “Батова”, като е осигурено спокойствие и благоприятна среда през размножителния период и периода на отглеждане на малките на приоритетните видове птици от Приложение I на Директивата за птиците.

От 15.10.2019г. до 15.11.2019г. са изградени 2 бр. бариери от иглолистен дървен материал върху бетонови стъпки в горски фонд – публична държавна собственост. Чрез поставените 2бр. бариери е ограничен е достъпът на МПС до горските пътища, преминаващи през през защитена зона BG0002082 „Батова“. Поставени са 2 бр. информационни табели за повишаване на информираността на посетителите за защитените висове птици на територията на защитена зона BG0002082 „Батова“.

Дейност 3. Проект „Подобряване на природозащитното състояние на вида Дългоух нощник/ Myotis bechsteinii/ предмет на опазване в Защитена зона BG0000118 „Златни пясъци”.

1.  Ремонт на 2 бр. решетки на входовете на изкуствените подземни галерии в близост до южната граница на парка – отд.150“ц“ обитавани от  вида „Дългоух нощник“ извършен от служителите на ДПП „Златни пясъци“.

Постигнати резултати за периода:Подобрени са и са възстановени две местообитания за размножаване и местообитания за зимуване на дългоух нощник (Myotis bechsteinii) на територията на парка чрез ремонтиране на 2 бр. решетки на входовете на изкуствените галерии в ПП „Златни пясъци“ от служители на ДПП „Златни пясъци“.

На 04.09.2019г.  са закупени и доставени следните материали в Административната сграда на ПИЦ „Златни пясъци“: ръкавици нитрил 10 – брой 12, ръкавици драгон 11 – брой 12; четка анг. пвц 102 – брой 1.; четка анг. пвц 90 – брой 1; четка анг. профи 2 – брой 1; четка анг. 102 – брой 2 ; четка анг. профи 3 – брой 2; грунд практика сив 3кг – брой 5; преобразувател на ръжда 1л – брой 10 ; чувал полиетилен 60*90 100 микр – брой 50.

На 11.09.2019г., 12.09.2019г. и 13.09.2019г. включително, транспортирах със служебен автомобил „Лада Нива“ № В 7562 ВС закупените материали  и служителите на парковата администрация до входовете на 2 бр. изкуствени подземни галерии в близост до южната граница на парка – отд.150“ц“ обитавани от  вида „Дългоух нощник“ .

Преди:

По време:

След:

2. Договор № РД09-00009-ОПОС4-8/03.09.2019г. с „ЕКСПРЕС КАР 88“ ЕООД за поставяне на 2бр. информационни табели.

Постигнати резултати за периода

Подобрени и възстановени са две местообитания за размножаване и местообитания за зимуване на дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в територията на парка, като е осигурено спокойствие и благоприятна среда за размножаване и местообитания , чрез повишаване информираността на населението и туристите за местообитанията на дългоух нощник (Myotis bechsteinii) чрез монтирането на 2 бр. информационни табели до входовете на изкуствените галерии в ПП „Златни пясъци“

От 15.10.2019г. до 15.11.2019г. са изградени 2бр.табели от иглолистен дървен материал върху бетонови стъпки в горски фонд – публична държавна собственост.

Дейност 4. Подобряване  природозащитното състояние на местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1. Договор № РД09-00007-ОПОС4-6 / 03.05.2019  с „Васинико – БЗ-Боряна Стоянова“ ЕТ за „Почистване на подходите към водните огледала и маршрутите и пътеките от нежелана растителност”

Постигнати резултати за периода:

От 04.05.2019г. до 31.05.2019г. са почистени подходите към трите водни огледала  – „Горски кът“, „Голямо водно огледало“ и „Малко водно огледало“, както и пътеките по „Червен маршрут“, „Син маршрут“, „Жълт маршрут“ и „Песента на сойката“ в ПП „Златни пясъци“.
    

2. Договор № РД09-000010-ОПОС4-9 / 03.09.2019 с  „ЕКСПРЕС КАР 88″ ЕООД  за „Демонтиране на стара и изграждане на нова декоративна дървена ограда“.

Постигнати резултати за периода
 
Чрез изграждане на новата, декоративна ограда е ограничен антропогенният натиск до местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

От 25.09.2019г. до 25.11.2019г. е демонтирана стара и изградена нова декоративна дървена ограда с обща дължина 2010м. от иглолистен дървен материал върху бетонови стъпки в горски фонд – публична държавна собственост.

3. Договор № РД09-00009-ОПОС4-8/03.09.2019г. с „ЕКСПРЕС КАР 88“ ЕООД за поставяне на 2бр. бариери на съществуващи горски пътища и 2 бр. информационни табели.

Постигнати резултати за периода
 
Ограничен е достъпът на моторните превозни средства за навлизане в местообитанията, чрез поставяне на бариери на съществуващ горски път.
Повишена е информираността на населението и туристи/посетители на парка за ролята на Европейския съюз в подобряване природозащитно състояние на местообитанията, чрез монтиране на 2бр. информационни табели. Информирани са посетителите за значимостта на местообитанията и тяхната роля в екосистемата на парка.
От 15.10.2019г. до 15.11.2019г. са изградени 2бр. табели и 2 бр. бариери от иглолистен дървен материал върху бетонови стъпки в горски фонд – публична държавна собственост.

 

Дейност 5 Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara , предмет на опазване в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1. Договор №  РД09-00003-ОПОС4-2 / 26.03.2019  с „Никман Канал Сервиз“ ЕООД за „Извършване  изследване на физико-химичните показатели  на „Малко” и „Голямо” водни огледала, ръчно почистване на водните площи и подходите към водните огледала от битови отпадъци“ за 5 годишен период.

Постигнати резултати за периода:

За постигане на целите по подобряване природозащитното състояние на местообитанията се работи по график и програма за целия пет годишен период, която включва  периодично изследване на водните показатели  и ръчно почистване на водните площи от излишна растителност. Извършено е почистване от битови отпадъци.С цел установяване на динамиката на изменението на основните характеристики на водните площи са направени първите три изследвания на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в двете водни огледала с Протоколи от изпитването №161-2-ОВ/15.05.2019 и №161-1-ОВ/15.05.2019г., №308-2-ОВ/22.08.2019 и №308-1-ОВ/22.08.2019г. и №440-2-ОВ/08.11.2019 и №440-2-ОВ/08.11.2019г. на ВиК Варна.

През м. май и м. август 2019г. е  извършено  ръчно почистване  на 50% от излишната растителност във водните площи на „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“ с цел осигуряване на светлина, кислород и ограничаване на риска за водните площи от еутрофията.

На 31.05.2019г. е извършено почистване  от битови отпадъци на  прилежащите територии около водните огледала и извозване на събраните битови  отпадъци на регламентирани места.                               

Пробонабиране:

Съгласно работна програма  през м. май, август и ноември 2019 г. е извършено пробонабиране и изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко“ и „Голямо водно огледало“.

Съгласно работната програма на 03.02.2020г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

Съгласно работната програма на 12.05.2020г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко“ и „Голямо водно огледало“.

На 04.08.2020г. бе извършено поредното пробонабиране съгласно работна програма за  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води на „Голямо водно огледало“.

  

На 04.11.2020г. бе извършено отложеното пробонабиране съгласно работна програма за  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води на „Малко водно огледало“.

 

 

 

Съгласно работната програма на 09.11.2020г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“.

 

 

 

Съгласно работната програма на 09.11.2020г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 09.02.2021г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 11.05.2021г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 10.08.2021г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 03.11.2021г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 14.02.2022г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 09.05.2022г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно работната програма на 02.08.2022г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0016-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0021-Small.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0022-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0025-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0026-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0027-Small.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0002-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0005-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0011-Small.jpg

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0014-Small.jpg

Съгласно работната програма на 09.11.2022г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0017-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0019-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0020-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0022-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0023-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0004-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0006-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0007-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0009-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0011-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0014-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0015-Small.jpg

Съгласно работната програма на 15.02.2023г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0064-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0065-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0066-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0067-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0069-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0071-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0073-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0078-Small.jpg   Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0047-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0046-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0048-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0049-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0052-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0053-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0054-Small.jpg

Съгласно работната програма на 09.05.2023г. е извършено пробонабиране и  изследване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0019-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0020-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0025-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0029-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0030-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0031-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0002-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0003-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0008-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0010-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0015-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0031-Small-1.jpg

Почистване:

На 19.06.2019г. и на 27.08.2019г. са извършени съгласно работната програма първо и второ ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо водно огледало“.

На 14.05.2020г. са извършени съгласно работната програма първо ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“.

На 28.08.2020г. са извършени съгласно работната програма второ ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“

 

На 18.06.2021г. са извършени съгласно работната програма първо ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“.

 

На 18.08.2021г. са извършени съгласно работната програма второ ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“.

 

На 15.06.2022г. са извършени съгласно работната програма първо ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“.

 

На 10.11.2022г. са извършени съгласно работната програма второ ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0033-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0035-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0044-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0051-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0056-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0060-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0074-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0088-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0089-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0094-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0097-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0099-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0104-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0106-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0118-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0125-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0135-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0142-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0150-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0169-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0192-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0199-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0214-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0219-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0239-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0250-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0262-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0269-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0270-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0271-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0274-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0281-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0282-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0289-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0290-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0296-Small.jpg

На 09.05.2023г. са извършени съгласно работната програма първо ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо Водно Огледало“.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0048-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0059-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0067-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0072-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0074-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0084-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0095-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0097-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0107-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0115-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0116-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0126-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0134-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0139-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0140-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0142-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0143-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0149-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0155-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0160-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0162-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0166-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0196-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0198-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0199-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0200-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0202-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0203-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0033-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0035-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0037-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0039-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0041-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0042-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0043-Small.jpg Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DSC_0045-Small.jpg

2. № РД09-00006-ОПОС4-5 / 03.05.2019г. с „АДИАН АМГ“ ЕООД за събиране и извозване на битови и строителни отпадъци от ПП „Златни пясъци” до регламентирани места.

Постигнати резултати за периода:

Подобрено е състоянието на местообитания 3140 и 3150, чрез почистване от битови и строителни отпадъци, които са извозени от територията на ПП „Златни пясъци“ до регламентирани места.

През м. ноември бяха събрани общо 5 контейнера  битови строителни отпадъци от района по пътя за х. Академик, за х. Корабостроител, ч. Юбилейна и ч. Аладжа “ и извозени до регламентирани места (с. Въглен).

3. № РД09-00008-ОПОС4-7 / 09.05.2019г. с “ ХИТ БИЛД“ ЕООД  за изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” към „Малко водно огледало“ в ПП „Златни Пясъци”.

Постигнати резултати за периода
 
Възстановен е водният режим на „Малко водно огледало“, чрез изграждането на декоративен улей от чешма „Юбилейна“ до „Малко водно огледало“.

4. Договор № РД09-00011-ОПОС4-10/03.09.2019г. с „ЕКСПРЕС КАР 88“ ЕООД за“Изграждане на декоративен дървен мост на „Малко водно огледало“ и ограничителен парапет“.

Постигнати резултати за периода

Чрез изградените в периода 15.10-15.11.2019г. декоративен дървен мост на Малко водно огледало и ограничителен парапет от двете страни на туристическа пътека от Малко водно огледало към чешма Юбилейна е ограничен антропогенният натиск в местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara , предмет на опазване в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

5. Договор № РД09-00009-ОПОС4-8/03.09.2019г. с „ЕКСПРЕС КАР 88“ ЕООД за поставяне на 2бр. бариери на
съществуващи горски пътища, преминаващи през местообитания 3150 и 3140 и поставяне на 2 бр. информационни табели

От 15.10.2019г. до 15.11.2019г. са изградени 2бр. табели и 2 бр. бариери от иглолистен дървен материал върху бетонови стъпки в горски фонд – публична държавна собственост.

6.Договор № РД09-00007-ОПОС4-6/03.09.2019г. с „Васинко – БЗ-Боряна Стоянова“ ЕТ за извършване почистване на подходите към водните огледала от нежелана растителност.

Постигнати резултати за периода:
 
През м. май е извършено почистване  от излишната храстова растителност и просветляване на подходите към водните огледала, с цел да се улесни достъпа до тях.

 

Дейност 6. „Информация и комуникация”

1. Договор № РД09-00002-ОПОС4-1 /28.01.2019г. с фирма „Дария 07” за поръчка „Изработване и печат на информационни  и промоционални материали”

Постигнати резултати за периода:

1. Повишена информираност на обществеността и посетителите на парка за целта на проекта и подкрепата на Европейския съюз и финансиращите фондове.

2. Представяне на информацията  по проекта съфинансиран от Европейския фонд, чрез мерките и реквизитите от Националната комуникационна стратегия (изработка на брошура, флаери, плакат, ел. бюлетин, презентации и публикации в медиите).

3. Осигуряване на ангажираност и информираност на заинтересованите страни чрез уеб-сайта на Дирекцията на ПП“Златни пясъци“ и Фейсбук страницата на ПП „Златни пясъци“.

4. Организирано е раздаване на плакати, рекламни и промоционални материали на обществени институции – Областна администрация Варна, Община Варна, РИОСВ, ТП ДГС Варна , РДГ-Варна, ИУ-Варна и 4 учебни заведения работещи по програмата „Екоучилища“.

Дейност 7 . „Организация и управление на проекта”

1  Подадено и изплатено е авансово искание за средства и  първо междинно искане за средства.

2.  Писма-кореспонденция по ИСУН.

3. Декларация към искане за плащания, Декларация за статут по ЗДДС и др.

4. Месечно счетоводно и данъчно отчитане , изготвяне на справки за възнагражденията на ЕУП, осигуровки , данъци и ведомости и водени счетоводни регистри за 7 месеца.

5. Протоколи за приета работа на фирма „Дария 07“ ЕООД по Дейност 6 – 3 броя.

6. Изготвена документация за възлагане на поръчки по реда на чл. 20, ал.4 от ЗОП вкл. за 10 договора.

7. Сключени седем договора с изпълнители по проекта: Договор № РД09-00002-ОПОС4-1/28.01.2019г; Договор № РД09-00003-ОПОС4-2/26.03.2019г; Договор № РД09-00004-ОПОС4-3/26.03.2019г; Договор № РД09-00005-ОПОС4-4/27.03.2019г; Договор № РД09-00006-ОПОС4-5/03.05.2019г; Договор № РД09-00007-ОПОС4-6/03.05.2019г. и Договор № РД09-00008-ОПОС4-7/09.05.2019г.

8. Направено второ искане за изменение   на АДБФП № Д 34-57/04.09.2018г., проект, график и бюджет и сключено Допълнително споразумение към договора на 12.08.2019г.

9. Протокол за приета работа на фирма ЕТ „Васинико-БЗ- Боряна Стоянова“ по Дейност 4, отчет за извършената работа от фирмата  и изготвен доклад от проверка на място.

11. Протоколи за приета работа на фирма „Никман Канал Сервиз“ ЕООД за  просветляване на подходите около двете водни огледала, почистване на водните площи на 50% от излишната растителност и почистване подходите от битови отпадъци. Представени са копия на протоколи от изпитване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в двете водни огледала.

12. Приета оценка  състоянието на целевия вид Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и на местообитанията му и даване на консултации на фирма „Деодар“ за извършване на първо косене на поляните.

13. Извършено първо косене на поляните на  местообитания на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).

14.Извършено второ пробонабиране на водните огледала от фирма „Никман“ и ВиК Варна.

15. Направени са четири междинни и две авансови искания за плащане.

16. Провеждат се ежемесечни срещи на Екипа за управление на проекта и се изготвят протоколи.

17. Ежемесечно се изготвят отчети за извършената работа на членовете на екипа.