Проекти
Активни проекти
За ОПОС

За Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” http://ope.moew.government.bg/

Определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор „околна среда“, които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз. Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда са:

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – с основна цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите.
Кохезионен фонд (КФ) – целта на фонда е да подпомага по-слабо развитите държави-членки да намалят своето икономическо и социално изоставане и да стабилизират икономиката си.
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.