Проекти
Активни проекти
Какво ново

Първа презентация – към 31.12.2018г.

Информационнен бюлетин №1  от  12.03.2019г.

С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПОДОБРЯВАТ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ от 13.03.2019г.

Дирекция на Природен парк “Златни пясъци” започна изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”. Проектът се финансира от ОП „Околна среда“  2014-2020г. Общата му стойност е  103 777 лв. като 85% от средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, а  15% е националното съфинансиране. Проектът  стартира на 19.09.2018г. и ще приключи на 20.10.2023г.

Основната му цел е подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани в неблагоприятно  състояние на територията на Природен парк „Златни пясъци“.

По проекта са предвидени дейности за отстраняване на храстовата и дървесна растителност, коситба на тревната покривка на местообитанията, ограничаване достъпа на автомобили чрез поставяне на бариери на горски пътища и монтиране на информационни табели.

Подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Батова” също е цел на проекта. За да се запази видовия състав на птиците  обитаващи територията на парка е необходимо пълно елиминиране на фактора безпокойство на двойките гнездящи птици по време на мътене и изхранване на малките. За целта ще се изработят и монтират информационни табели и бариери на горски пътища минаващи през местообитанието.

Сред дейностите залегнали в проекта са още и подобряване на природозащитното състояние на вида Дългоух нощник чрез ремонт на решетките на изкуствените галерии в парка и изработване и поставяне на информационни табели за вида, подобряване на местообитания с влошени хидроложки условия чрез изграждането на нова дървена ограда, изработка и монтаж на информационни табели и бариери и почистване на  туристическите маршрути  и пътеките от нежелана растителност.

По проекта ще бъде подобрено състоянието на естествените еутрофни езера с растителност. Един от проблемите на Природен парк „Златни пясъци“ е опазването на местообитанията намиращи се върху свлачищни тераси, подхранващи се  основно със скатови води. Предвидени са дейности за почистване на подходите към водните огледала от храстова растителност и прилежащите територии от битови и строителни отпадъци, на водните площи, както и изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” до „Малко водно огледало” и дървен мост на туристическата пътека където се оттича водното огледало.

Поставянето на бариери, информационни табели и ограничителни парапети също е част от дейностите по проекта. Предвидено е и изследване на физико-химичните показатели на водите, за да се установи сезонната динамика в изменението на техните концентрации и влиянието на антропогенния фактор върху екологичното състояние на местообитанията.

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център – Варна

Доклад за напредъка по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” по дейности и процедури „Външно възлагане” – от 04.09.2018г. до 30.08.2019г.

ДПП „Златни пясъци”  сключи  Административен договор №Д-34-57/04.09.2018г. с МОСВ за изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

До този момент са стартирали пет  процедури. Приключила е една. В т.10 „План за външно възлагане” на проекта са предвидени процедури: „Доставка и монтаж на 8 бр. бариери и изработване и монтиране на 8 бр. информационни табели, на горски пътища и туристически пътеки на територията на ПП „Златни пясъци” (дейности 1, 2, 3, 4 и 5), „Демонтиране на стара и изграждане на нова декоративна дървена ограда” (Дейност 4) и „Изграждане на декоративен дървен мост на „Малко водно огледало“ и ограничителен парапет” (Дейност 5).  На 06.03.2019г. със заповед №РД05-00018-ОПОС4-8/ 06.03.2019г. на Директора на парка процедурите са стартирали.  Графикът на поръчките  се съобразява  със Заповед  №1618 от 25.04.2019г. на Кмета на община Варна  с която се забранява извършването на строителномонтажни работи на територията на к.к. „Златни пясъци”  считано от 15.05. 2019г. до 15.10.2019г.

Дейност 1. Подобряване на природозащитното състояние на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1.1      Сключен Договор №РД09-00005-ОПОС4-4/27.03.2019г. с фирма „Деодар” ЕООД с предмет:  „Отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанието на Обикновена пърчовка с потенциална площ 2, 51 ха”  за 5 годишен период. Същата е  в процес на изпълнение.

1.2    Сключен Договор №РД09-00004-ОПОС4-3/26.03.2019г. за „Експерт флорист”  за 5 годишен период. Направени са две посещения на местообитанието и са дадени указания за работа на фирма „Деодар”ЕООД. Първото косене на местообитанието ще е през м. август.Същата е  в процес на изпълнение.

1.3     „Доставка и монтаж на 2 бр. бариери”. Дейността не е стартирала.

Дейност 2. Подобряване състоянието на приоритетни видове птици предмет на опазване в Защитена зона BG0002082 “Батова”. Период до месец 10.2019. Дейността не е стартирала.

Обхванати дейности:

1. Изработване и монтиране на бариери – 2 бр..

2.Изработване и монтиране на информационни табели – 2 бр.

Дейност 3. Подобряване на природозащитното състояние на вида Дългоух нощник Myotis bechsteinii предмет на опазване в Защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“ .  Ремонта  на 2 бр. решетки на входовете на пещерите ще се изпълни през първата половина на месец септември 2019г. от служителите на парка . Предвидените средства са само за материали.

Обхванати дейности:

1   Изработване и поставяне на 2 бр. информационни дървени табели

Дейност 4. Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в Защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“ .Същата е в процес на изпълнение.

Обхванати дейности:

1. Демонтиране на старата и изграждане на изцяло на нова декоративна дървена ограда

2. Изработка и монтаж на 2 бр. нови табели

3. Изработка и монтаж на 2 бр. бариери, разположени на туристическите пътеки и съществуващ горски път.

4. Почистване на маршрутите и пътеките от нежелана растителност. Дейността е  приключила чрез сключен договор № РД09-00007-ОПОС4-6/03.05.2019г. с фирма „Васинико-БЗ- Боряна Стоева” ЕТ за „Почистване на маршрутите и пътеките от нежелана растителност”. Период за изпълнение  30 дни.

Дейност 5. Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hy drocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara , предмет на опазване в Защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“. Дейността е в изпълнение.

Обхванати дейности:

 1. Ръчно почистване на подходите към водните огледала от храстова растителност и прилежащите територии от битови и строителни отпадъци. Дейността е приключила чрез сключен договор №РД09-00003-ОПОС4-2/26.03.2019г с фирма ”Никман Канал Сервиз” ЕООД.
 2. Пробонабиране и изследване на физико-химичните показатели на водите, с цел да се установи сезонната динамика в изменението на техните концентрации и влиянието на антропогенния фактор върху екологичното състояние на обектите . Дейността е в изпълнение чрез сключен договор №РД09-00003-ОПОС4-2/26.03.2019г. с фирма”Никман Канал Сервиз” ЕООД . Направени са първите изследвания с Протоколи от изпитването №161-2-ОВ/15.05.2019 и №161-1-ОВ/15.05.2019.
 3. Два пъти годишно през пролетта и есента ръчно почистване на водните площи на растителността на 50% на водите във водните огледала. Дейността е в изпълнение. Първо почистване на 16.05.2019г.
 4. Поставяне на 2 бр. бариери на подходи към местообитания 3140 и 3150, с цел ограничаване изхвърлянето на битови и строителни отпадъци. Дейността не е стартирала.
 5. Поставяне на две информационни табели за природните местообитания съдържащи информация за тяхната консервационна значимост.Дейността не е стартирала.
 6. Поставяне на декоративни ограничителни парапети от обработен иглолистен материал, от двете страни на туристическа пътекаот „Малко водно огледало“ към чешма“Юбилейна“. Дейността не е стартирала.
 7. Изграждане на декоративен дървен мост над „Малко водно огледало“ свързваща туристическата пътека към чешма“Юбилейна“. Дейността  не е стартирала.
 8. Изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” до „Малко водно огледало”. Сключен договор №РД09-00008-ОПОС4-7/09.05.2019г с фирма „ХИТ БИЛД” ЕООД. Срок декември  2019г.Графикът на поръчката  се изменя   поради заповед №1618 от 25.04.2019 на Кмета на община Варна с която се забранява извършването на строително монтажни работи на територията на к.к. „Златни пясъци” считано от 15.05. 2019г. до 15.10.2019г.
 9. Извозване на събраните битови и строителни отпадъци на регламентирани места. Сключен договор №РД09-00006-ОПОС4-5/03.05.2019г с фирма „АДИАН АМГ” ЕООД . Срок октомври 2019г.

Дейност 6. „Информация и комуникация”

Дейността е приключила чрез сключен договор №РД09-00002-ОПОС4-1 /28.01.2019 с фирма „Дария 07” за поръчка „Изработване и печат на информационни материали”  .

Организирани и проведени са  4 интервюта, две радиопредавания и публикувани осем публикации в  медиите. Публикувана е  информация за проекта на сайта на парка и на информационния портал на програмата чрез Областен информационен център – Варна.  Изработен е 1 бр. електронен бюлетин за началото на проекта и публикуван на сайта на парка.

Организирано е раздаването на  плакати, рекламни и промоционални материали на обществени институции -Областна администрация Варна, Община Варна, РИОСВ, ТП ДГС, РДГ-Варна, ИУ-Варна и 4 учебни заведения работещи по програмата „Екоучилища“.

Дейност 7 . „Организация и управление на проекта”

 1. Актуализирани са :  процедура за  изготвяне на  искания за плащанията по проекта; процедура за  мониторинг и проверки на място; процедура за съхранение на документооборота и процедура за  извършване на верификации и плащания по проекта. Дейността е  изпълнена.
 2. Изработен е  график за изпълнение на дейностите и график за разходване на средства по проекта.
 3. Организирано е съхранението на документооборота- метален шкаф, регистър архив, досиета за кореспонденция, заповеди, кореспонденция по ОПОС и досиета на ЕУП.
 4. Проведени  са 12 работни срещи с представители на фирми кандидати за изпълнение на поръчки.
 5. Сключени са 7 договора с изпълнители от общо 10 договора. Чакат последващ контрол от УО на ОПОС.
 6. Подготвена и одобрена документация за поръчки с предмет „Демонтаж на стара и изработка и монтаж на нова декоративна дървена ограда“, Изграждане и монтаж на декоративен дървен мост  и ограничителен парапет“ и „Доставка и монтаж 8 бр.бариери и 8 бр.информационни табели в Природен парк „Златни пясъци”.
 7. Извършени са две  проверки на място на фирми изпълнители на дейности по проекта и изготвени  контролни листи  и доклади към проверките на място.
 8. Направено искане за изменение на АДБФП № Д 34-57/04.09.2018г. и е подписано Допълнително споразумение № 1 към АДБФП № Д 34-57/ 04.09.2018г.
 9. Изготвяне на  заповед № РД05-00012-ОПОС4-7/03.12.2018  за назначаване на ЕУП. Дейността е  изпълнена.
 10.    Приемане на работата и подписване на ПППротоколи по Договори  №РД09-00002-ОПОС4 – 1/28.01.2019 и №РД09-00007-ОПОС4-6/03.05.2019, а за  № РД09-00003-ОПОС4-2 /26.03.2019г. – за частично извършена дейност по двете работни програми.

11.  Изготвено и прието авансово искане за средства и прието междинно искане за средства 1 и подготовка на междинно искане за средства 2.

12.  Проведени са 7  работни срещи на ЕУП за изготвяне на задачите през месеца.

13.   Водене на кореспонденция в ИСУН.

14.   Изготвени и приети отчети за работата на ЕУП от м. 12.2018  до м.06.2019г.

15.   Посещения на терен за поръчки: „Отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитание на Обикновена пърчовка-четири поляни „; „Изследване на физико химичните показатели на Малко и Голямо водни огледала“; Обход на четири поляни с местообитание на Обикновена пърчовка с експерт флорист; Обход на терен с представители на фирмата изпълнител за поръчка „Изграждане на декоративен улей от „Малко водно огледало“ до чешма „Юбилейна“ .

16.  Обход на терен с представители на фирма „Деодар“ ЕООД  съвместно с координатор дейности по проекта и експерт флорист на поляни в отдели 132 „2”,131 „4”, 141 „2” и 144 „1” на територията на природен парк „Златни пясъци” , във връзка с изпълнение на Договор № РД09-00004-ОПОС4-3/26.03.2019г.  Дадени са насоки и указания за отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанието на Обикновена пърчовка(Himantoglossum caprinum) от експерт флорист.

Втора презентация – към 31.10.2019г.

Трета презентация – към 30.11.2019г.

Четвърта презентация – към 31.12.2019г.

Напредък проект ДПП Зл.пясъци – към 31.12.2019г

Община Варна – към 14.02.2020г.

НАПРЕДВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ _ eufunds – към 14.02.2020г.

Пета презентация – към 30.06.2020г.

Шеста презентация – към 31.12.2020г.

Напредък проект ДПП Зл.пясъци – към 31.12.2020г.

Община Варна – към 16.03.2021г.

ПО ПРОЕКТ РАЗШИРЯВАТ ОБХВАТА НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА ОРХИДЕИТЕ В ПП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ _ eufunds – към 16.03.2021г.

Седма презентация – към 30.06.2021г.

Осма презентация – към 31.12.2021г.

Напредък проект ДПП Зл.пясъци – към 31.12.2021

Девета презентация – към 30.06.2022г

Десета презентация – към 31.12.2022г.

Напредък проект ДПП Зл.пясъци – към 31.12.2022г.

Информационен-бюлетин-№2 от 19.05.2023г.

Единадесета презентация – към 31.05.2023г.

Презентация за приключване на проект – към 04.10.2023г.