Проекти
Активни проекти
За проекта
 

Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”

Проектът се финансира от Структурните фондове на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.

БЕНЕФИЦИЕНТ по проекта – Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“

СТОЙНОСТ на проекта – 103 770,32 лв., в това число:

Финансиране от ЕФРР-  88 203,67 лв.

Национално съфинансиране- 15 566,65 лв.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 61 месеца

ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта е  подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания, докладвани в неблагоприятно природозащитно състояние на територията на Природен парк „Златни пясъци“, като част от мрежата Натура 2000.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ на проекта по които ще работят членовете на проектния екип включват:

 1. Подобряване природозащитното състояние на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).

 2. Подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002082 “Батова”.

 3. Подобряване на природозащитното състояние на Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

 4. Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior и Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;

 5. Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara;

 6. Повишена информираност на населението, заинтересовани страни и туристи/посетители на парка за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове и подкрепата на Европейския съюз и финансиращите фондове за подобряване на природозащитното им състояние.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Дейности  свързани с подобряване природозащитното състояние на Обикновена пърчовка ( Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

 1. В местообитанията на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) са предвидени консултации с експерт-флорист, специалист по орхидеи.

 2. Отстраняване на храстовата и дървесна растителност в местообитанието като не надвишава 20 % от площа на местообитанието.

 3. Коситба на тревната покривка на местообитанието след узряване на семената.

 4. Ограничаване достъпа на МПС чрез поставяне на два броя бариери на съществуващите горски пътища на местообитанието.

 

 1. Дейности за подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002082 “Батова”.

 1. Ограничаване достъпа на МПС чрез поставяне на два броя бариери на съществуващи горски пътища с цел благоприятни условия и спокойна среда за птиците.

 2. Изработване и монтиране на информационни табели – два броя в началото и края на основния туристически маршрут на парка – „Червен маршрут“.


 1. Дейности за подобряване природозащитното състояние на вида Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) предмет на опазване в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

 1. Ремонт на два броя решетки на входовете на изкуствените подземни галерии в парка с цел ограничаване безпокойството на вида в неговото дневно и зимно убежище.

 2. Изработване и поставяне на два броя информационни табели за вида Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) с цел повишаване информираността и намаляване заплахата от пряко или косвено безпокойство.

 

 1. Дейности за подобряване природозащитно състояние на местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

 1. Демонтиране на стара и изграждане изцяло нова декоративна дървена ограда с цел ограничаване антропогенния натиск и замърсяване с отпадъци на местообитанието.

 2. Изработка и монтаж на два броя бариери, разположени на туристическите пътеки и съществуващ горски път водещи към местообитанията.

 3. Почистване на маршрути (осветление) от нежелана растителност на територията на парка.

 

 1. Дейности за Подобряване природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hy drocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara, предмет на опазване в защитена зона BG0000118 „Златни п ясъци“.

 1. Ръчно почистване на подходите към водните огледала от храстова растителност и прилежащите територии от битови и строителни отпадъци.

 2. Два пъти годишно през пролетта и есента ръчно почистване от растителност на 50% от площта на водните огледала – „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.

 3. Извозване на събраните битови и строителни отпадъци на регламентирани места.

 4. Поставяне на два броя бариери на подходи към местообитания 3140 и 3150, с цел ограничаване изхвърлянето на битови и строителни отпадъци.

 5. Поставяне на две информационни табели за природните местообитания съдържащи информация за тяхната консервационна значимост.

 6. Поставяне на декоративни ограничителни парапети от двете страни на туристическа пътека от „Малко водно огледало“ до чешма „Юбилейна“.

 7. Пробонабиране и изследване на физико-химичните показатели на водите с цел да се установи сезонната динамика в изменението на техните концентрации и влиянието на антропогенния фактор върху екологичното състояние на обектите.

 8. Изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” до „Малко водно огледало”.

 9. Изграждане на декоративен дървен мост над „Малко водно огледало“, по туристическа пътека към чешма „Юбилейна“.

 

 1. Дейности свързани с информация и комуникация.

 1. Публикуване на информация за проекта и актуална информация на уебстраницата на парка, социалните мрежи и на информационен портал /уебстраница на програмата чрез мрежата от 28 информационни центъра.

 2. Изработка на информационни и печатни материали: Брошура за проекта на български и английски език (350бр.), Флаери (240бр.), Електронен бюлетин (2бр.) и плакат за проекта (10бр.)

 3. Изработка на промоционални материали: Флаш памети (10 бр), Чадъри (20 бр), Тениски (18бр.) и Химикалки – (100бр.).

 4. Оформяне и изпращане на прес-съобщения до медиите за стартирането и напредъка по проекта;

 5. Оформяне на бланки за ползване от членовете на проектния екип;

 6. Създаване, публикуване в интернет и разпространение на 2 бр. електронни бюлетини.