Проекти
Активни проекти
За проекта
Европейски съюз
Европейски съюз Национална стратегическа


референтна рамка 2007-2013


„ИД_ПП „Златни пясъци“ – Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“

Проектът се финансира от Европейският фонд за регионално развитие на Европейския Съюз, от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.

БЕНЕФИЦИЕНТ по проекта е Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“

СТОЙНОСТ на проекта е 2 897 723,70 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ : 29 месеца

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейности свързани с поддържане и възстановяване на гори, земи и водни площи

1. Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати
2. Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни растителни видове
3. Поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон (Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка (Bombina variegatа) в парка

Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и капитално строителство

1. Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктур
–  Реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“
–  Частичен ремонт и поддържане на 7 туристически маршрута в парка на ширина 2,50м: Син – 3200м, Жълт – 3500м, Червен – 10750м, Зелен – 1000м и специализирани маршрути – Детски маршрут, ”Домът на сойката”, „Дендрологичен”  600м, Маршрут „Песента на гората” 1000м.
Общо площ за всички маршрути  51375кв.м
Заложените дейности обхващат: почистване, оформяне на плочирани алеи и стъпала на стръмните участъци, където е необходимо ще се монтират парапети.
–  Поддържане и възстановяване на архитектурни елементи    
–  Ремонт  на 10 чешми по туристически маршрути в парка.
–  Проектиране и подготовка на “Детско-юношески лагер сред природата”.
(Закупуване на сграден фонд, Подготовка на проектна документация, изготвяне на проект за функциониране на лагера, анализ и проектиране на комуникационни системи (ел., ВиК, телефон) и системи за наблюдение и охрана, дейности за отстраняване на стара, опасна, самосрутваща се инфраструктура.
2. Дейности по ремонт и обзавеждане на информационни  пунктове
–  Ремонт, проектиране и оформяне на цялостна визия на eкспозиционна зала в посетителски информационен център на ДПП „Златни пясъци“. Ремонт на стени 70кв.м, подмяна на осветление. Закупуване на обзавеждане и оборудване (видеостена, компютър, шкаф, маси, столове, витрини, информационни пана. Набавяне на необходимите експонати.
–  Ремонт на конферентната зала на Посетителския център на ДПП „Златни пясъци”. Ремонт на подова настилка 91 кв.м (подмяна на теракот), ремонт на стените и освежаване на фототапети – 64 кв.м.
–  Ремонт и изграждане на системи и съоръжения за охранителна и контролна комуникация – ИПЦ и Заслон-информационен пункт.
3. Маркиране на границите на природния парк
4. Дейности за отстраняване на стара инфраструктура – премахване на безстопанствени обекти:

Дейности свързани с интерпретация и образователни програми

–  Дейности по развитие на международни екологични образователни програми „Екоучилища“ и „Учим за гората“.   
–  Разработване на рекламни материали за представяне на ПП ”Златни пясъци”– преиздаване на брошура за парка (бълг., англ., немски, руски език), плакат, книжка „Екоучилища в действие” и издаване на флаери на различни езици.
–  Изработване на сувенири с билки от парка.
–  Изработване и доставка на интерпретативни игри и оборудване – „Smart Guide“ и „Таблет-DEL“

Дейности свързани с планиране и оптимизация на управлението

1. Кампания за оптимизиране на границите на парка – привличане на заинтересовани страни (институции, общини, собственици, частния бизнес) при решаване на проблемите свързани с оптимизиране на границите на парка. Планирани са две обществени обсъждания.
2. Развитие на комуникационната политика на ДПП „Златни пясъци”    
– Изготвяне и издаване на книжка и диск с Плана за управление на ПП „Златни пясъци”
– Издаване на книга за историята и представяне на ПП „Златни пясъци”
– Две работни срещи със собственици и частния бизнес за представяне на плана за управление на парка и разясняване на нормите и режимите.
– Надграждане на интернет страницата на парка – превод на 3 езика (руски, немски и френски език).
– Организиране и провеждане на фотопленер.
– Изложба за парка „Зелената огърлица  на североизточното Черноморие”.
– Разработване на стратегия за позициониране на ПП „Златни пясъци” на туристическия пазар.
– Разработване на единна система типови проекти за архитектурни елементи.
– Задължителни дейности по ЗОП.
3. Закупуване  на офис оборудване, необходимо за изпълнение на проекта.
4. Изработване и патентоване на лого и марка на ПП „Златни пясъци”.
5. Изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир.

Дейности свързани с популяризиране на проекта

Оформяне и изпращане на прес-съобщения до медиите за стартирането и напредъка по проекта;
Организиране на прес-конференция с медиите;
Оформяне на бланки за ползване от членовете на проектния екип
Създаване, публикуване в интернет и разпростра нение на 3 бр. електронни бюлетини;
Изработка, представяне пред обществеността и публикуване в интернет на PowerPoint презентации за проекта;
Публикуване анонси за проекта в интернет