Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2013

Работна среща за оптимизирането на границите на природния парк

[19.12.2013]

На 17 декември 2013г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” проведе работна среща за обсъждане оптимизирането на границите на природния парк. Събитието сложи началото на кампания за привличане на всички заинтересовани страни (институции, общини, собственици, бизнес) при решаване на проблемите свързани с оптимизиране на границите на парка, предвидена за изпълнение по дейност ,,Дейности, свързани с планиране и оптимизация на управлението”, в рамките на проект  ИД – ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по Оперативна програма Околна среда2007-2013.
На срещата бяха разяснени целите, необходимостта и бъдещите ползи от разширяване границите на парка. Беше представено предложеното в Плана за управление на парка, разширяване с три зони, целящо включване на представителни местообитания и ограничаване на урбанистичния натиск  от всички посоки към територията на парка.
Присъстваха представители на ДЛС Балчик,  РИОСВ Варна, Община Аксаково, Туристическо дружество „Родни Балкани” и др., които проведоха дискусия за мерките, които трябва да се предприемат за оптимизиране на границите на природния парк и взаимните ползи от това оптимизиране.