Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2009

Дискусия „Да опазим най-малкия природен парк“

[18.12.2009]

Дискусия на тема „Да опазим най-малкия природен парк” се проведе на 17.12.2009 г. в хотел „Астера”, КК „Златни пясъци” от 10.00 часа. Дискусията е част от публична кампания от дейностите по проект „ВИ_ПП ”Златни пясъци” – Варненски Инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013г”.
На срещата присъстваха представители на Общините Варна, Аксаково и Балчик, Кметство Осеново и Кранево, МОСВ, РИОСВ–Варна, РДГ–Варна, ДГС Варна, ДЛС Балчик, представители на бизнеса и местни НПО. По време на срещата се дискутира въздействието върху природния парк на предвижданията в Общите устройствени планове на Общините, въздействието на различните дейности в прилежащите територии и възможностите за ограничаване на урбанистичния натиск и запазване на целостта на природния парк. Участниците се обединиха около 2 основни идеи:

1) Запазване целостта на парка и съхраняването му като защитена природна територи за бъдещите поколения, и

2) Дирекцията на парка да инициира междуведомствена комисия за освобождаване на паркови площи от нестопанисвани и рушащи се необитаеми постройки.

Кратко представяне на проекта „ВИ_ПП ”Златни пясъци” – Варненски Инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП ”Златни пясъци” може да изтеглите от тук (Презентация ПП „Златни пясъци“). Кратка презентация на плана за управление на природния парк може да изтеглите от тук (План за управление).