Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2010

ПОКАНА за участие в МОП-„Избор на изпълнител за разработка и отпечатване на промоционални материали“

[08.12.2010]


На основание чл.2, ал.1, т.2, чл.2”а” от НВМОП, Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект „ВИ-ПП „Златни пясъци”- Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци””, рег.№58301-11-431 и Заповед №  48ВИ-ПП36/ 06.12.2010г.  на директора на ДПП „Златни пясъци”, обявявам покана до всички заинтерeсовани за участие в малка обществена поръчка: „ Избор  на изпълнител за разработка и отпечатване на промоционални материали:Определител за птици – плакат /тираж 1000 бр; формат 50/70см; цветност 4+0; надпечатен лак; хартия хроммат 170гр., Определител за птици – книжка /обем -200страници;формат 11/19 сантиметра; Хартия 170гр.; хроммат : цветна илюстрация 4+4; на 122 вида птици; карта на разпространение; тираж 1000бр., Дипляна за проекта – тираж 1000бр., формат А4,  цветност 4+4, хартия хроммат 170гр.”
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2) Заявление за участие – попълва се Образец № 1;
3) Административни сведения – попълва се Образец № 2 и че е запознат с условията на поръчката- попълва се Образец № 3;
4) Регистрационни документи на участника:
•    копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.  
5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП – попълва се по Образец № 4;
6) Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
7) Счетоводен баланс за 2007, 2008, 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
8)  Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008, 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
Необходимо е кандидата да има положителен финансов резултат за посочените три години.
9) Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от  препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица);Необходимо е кандидата да има опит в изпълнението на подобен род поръчки и този опит се доказва със списъка посочен по-горе;
•    списък на членовете на екипа за изработка на художествените проекти, с приложена творческа автобиография и диплома за образование – художествено или друго.
•    списък на софтуерни продукти и техника, доказващи възможността за изпълнение на поръчката или приложен договор за отпечатване на рекламни материали.
10) Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница – Образец №7;
11) Ценова оферта – в отделен запечатан плик    
Приблизителна  стойност на поръчката –   16 190 лв. без ДДС.
Всички заинетеросовани лица, могат да получат документи за участие от ДПП „Златни пясъци”. За допълнителна информация: тел 052/ 355 591 и деловодството на ДПП”Златни пясъци”.
В срок до 10 работни дни, от датата на публикуване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта  в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) от участника, в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.