Работна среща за оптимизирането на границите на природния парк
19.12.2013

На 17 декември 2013г. Дирекция на природен парк „Златни пясъци” проведе работна среща за обсъждане оптимизирането на границите на природния парк. Събитието сложи началото на кампания за привличане на всички заинтересовани страни (институции, общини, собственици, бизнес) при решаване на проблемите свързани с оптимизиране на границите на парка, предвидена за изпълнение по дейност ,,Дейности, свързани с планиране и оптимизация на управлението”, в рамките на проект  ИД – ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по Оперативна програма Околна среда2007-2013.
На срещата бяха разяснени целите, необходимостта и бъдещите ползи от разширяване границите на парка. Беше представено предложеното в Плана за управление на парка, разширяване с три зони, целящо включване на представителни местообитания и ограничаване на урбанистичния натиск  от всички посоки към територията на парка.
Присъстваха представители на ДЛС Балчик,  РИОСВ Варна, Община Аксаково, Туристическо дружество „Родни Балкани” и др., които проведоха дискусия за мерките, които трябва да се предприемат за оптимизиране на границите на природния парк и взаимните ползи от това оптимизиране.