78 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“
03.02.2021

Екипът на Дирекция Природен парк „Зл.пясъци“ посреща 78-ят рожден ден на Природен парк „Зл.пясъци“ със забележителни успехи в изпълнение целите на Натура 2000 по подобряване природозащитното състояние на типове местообитания в Защитена зона „Зл.пясъци“ и по опазване биоразнообразието в защитената територия.

Природата възнагради усилията на екипа на парковата администрация по управление и изпълнение на проект финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020г.“ с наименование „Подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни мистообитания на територията на мрежата Натура 2000 попдащи в ПП „Златни пясъци“.

В резултат от труда ни  през последните три години, за първи път в 78г. история на парка  в тип местообитание 3140 „Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от рода Чара“ разцъфтяха бели водни лилии / Nymphaea alba/. За този успех допринесе осигурения постоянен дебит на чиста течаща вода от ч. Юбилейна до  мочура „Малко водно огледало“ чрез изграждане на декоративен улей с речен камък с дължина 150 л.м., липсата на антропогенен натиск чрез изграждане на дървен мост с перила над мочура, поставяне на бариери на горските пътища ограничаващи навлизането на МПС и монтиране на табели носещи информация за вида и значението на местобитанието  и неговата роля в екосистемата.

Едновременно с това са извършва ежегодно почистване на подходите към мочура от нежелана растителност и прилежащите територии от битови отпадъци както и на растителността на 50% от повърхностните му води.

Появата на водната лилия е индикатор за чистота на местообитание 3140 и за успешното възстановяване на екологичното му равновесие.

Местообитанието  градира в своето развитие и това е видимият резултат с който можем да се поздравим на този ден.

инж.Даринка Сарова

Директор на ДПП „Златни пясъци“