04.10.2021г.- Сезонно почистване и косене за поддържане на 3% поляни по Плана за управление на ПП „Златни пясъци“.
24.11.2021

Сезонно почистване и поддръжка местообитанията на Обикновена пърчовка „Himantoglossum caprinim” намиращи се на поляните „Голяма Бежана” и „Осеновска поляна”. По указанията на експерт – флорист бе извършено косене и почистване на храсти и млади дървета. Дейността е по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата на Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“