Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2020

ДА ПУСНЕШ ПТИЦА ОТ КЛЕТКА В ПРИРОДАТА

[23.10.2020]


Чувството на свободен полет  усетихме ние, екипът на Дирекция природен парк „Златни пясъци“, когато наблюдавахме размаха на мощните криле на две дневни грабливи птици – малък креслив орел и голям ястреб. Птиците са едни от последните „пациенти“ в Спасителния център на „Зоопарк-Варна“ и пускането им на свобода в природен парк „Златни пясъци“ е последния етап от тяхното възстановяване след престоя им в  голямата волиера.

Птиците излетяха от най-високата и открита територия на парка, в близост до северния скален венец в м.Харман Ери. Мястото е подходящо – назад са поляните и земеделските ниви на „Перчемли тепе“, а напред са широколистните дъбово-габърови масиви.

Малкият креслив орел един от най-потайните орли в България. Има голям индивидуален гнездови участък и е установен само по време на миграция точно в северната част на парка. Обитава широколистни и смесени гори до открити пространства, тъй като  при търсене на храна не се ограничава само с растителните масиви, а използва и съседните райони.

И двата вида дневни грабливи птици са с най-висок природозащитен статус. Включени са в Червената книга на България, защитени са от Закона за биологичното разнообразия, включени са в приложение II на Бернската конвенция, Бонската конвенция и Конвенцията по международна търговия със застрашени видове –CITES.

От 122 вида птици наблюдавани през последните 50г. в парка, гнездящите тук са  86 вида. Затова ролята на парка като част от ЗЗ „Батова“ и като територия за формиране и съхранение на горските орнитоценози е от първостепенно значение.

инж.Даринка Сарова-директор на ДПП „Златни пясъци“