Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2010

ПОКАНА за участие в МОП-„Избор на проектант за изработка на проект за обект“

[09.11.2010]Във връзка със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, рег.№ 58301-С-002, за проект ”ВИ-ПП „Златни пясъци”-„Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на природен парк „Златни пясъци”, рег.№58301-11-431 и
на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП и Заповед №45ВИ-ПП-34/05.11.2010г. на Директора на ДПП”Златни пясъци” във връзка с необходимостта от изработка на проектна документация за строителство на обект „Заслон – информационен пункт”, находящ се в местността Аладжа манастир, гр. Варна,
Ви каним да представите Вашите документи за изпълнение на малка обществена поръчка „Избор на проектант за изработка на проект за обект „Заслон – информационен пункт”, находящ се в местност Аладжа манастир, гр.Варна, със следните обособени позиции: ЛОТ1 Технически проект за сградата по всички части, ЛОТ2 Технически проект за рампа за инвалидни колички,ЛОТ 3 Технически проект за вертикална планировка”.
Критерий за оценка на предложението: най-ниска цена.
Писменото Ви предложение-оферта, следва да отговаря на изискванията на чл.2а, ал.2 от НВМОП и да съдържа посочените с конкурсните условия документи.
Изисквания към участниците и необходими документи за участие:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2) Заявление за участие (по образец);
3) Административни сведения (по образец) и че е запознат с условията на поръчката (по образец);
4) Регистрационни документи на участника: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП (по образец);
6) Документ за ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и удостоверение за регистрация по Закона за ДДС, ако е регистриран (копие);
7) Счетоводен баланс за 2007, 2008, 2009 г. – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
8 ) Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008, 2009 година – копия подписани и подпечатани на всяка страница;
Необходимо е кандидата да има положителен финансов резултат за посочените три години.
9) Кратка анотация /кратко представяне за досегашната дейност на участника, придружена със:
•    списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от  препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица);Необходимо е кандидата да има опит в изпълнението на подобен род поръчки и този опит се доказва със списъка посочен по-горе;
•    списък на членовете на екипа с приложена творческа автобиография и удостоверение за пълна проектантска правоспособност
•    списък на софтуерни продукти и техника, доказващи възможността за изпълнение на поръчката.
10) Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница (по образец);
11) Заверено копие от застрахователна полица „Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”
12) Ценова оферта – в отделен запечатан плик    
и други посочени в документацията за участие в малката обществена поръчка.
Приблизителна стойност на поръчката Общо: 7700 лв. без ДДС, в това число, Лот1 – до 4 200 лв. без ДДС, Лот2 – до 1 000 лв. без ДДС и Лот3 – до 2 500 лв. без ДДС.
В срок до 10 дни, от датата на получаване на поканата, представете Вашето писмено предложение – оферта в запечатан непрозрачен плик (със заглавие – предмета на поръчката и името на подателя, адрес и телефон за връзка) в деловодството на ДПП „Златни пясъци”.