Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”

През 1995 година Националното уравление по горите започва създаването на самостоятелни поделения за управление на защитените територии в България. Сред първите административни единици е Дирекцията на Природен парк “Златни пясъци”, която е създадена първоначално като част от Лесозащитна станция – Варна. Като самостоятелно поделение на НУГ, Дирекцията е обявена със заповед от 15 февруари 1996 година. ДПП „Златни пясъци” е специализирано териториално звено на Изпълнителна агенция по горите към МЗХГ.

Дирекцията работи в направленията по опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие, осигуряване на условия за развитие на туристическа и рекреационна дейност. 
Под управление на парковата администрация са защитените територии ПП “Златни пясъци”, ЗМ “Побити камъни”.
Основните направления в дейността на ДПП “Златни пясъци” са биоразнообразие и консервационна дейност, устройство и уредба на парка, туризъм и рекреация, връзки с обществеността и образователни програми.
В направление “Биоразнообразие” усилията на експерта са съсредоточени върху наблюдения на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Установени са нови находища на плосколистното подрумиче, варненски репей, снежно кокиче, обикновена ефедра, кавказка иглика, орхидеи – недоразвит лимодорум и обикновенна пърчовка.
Извършени са редица научно-изследователски проучвания върху флората и безгръбначната фауна на територията на ПП “Златни пясъци”, разпространението на земноводните, влечугите и бозайниците. Всяка година територията на парка е част от преброяванията на птиците извършвани от БДЗП.
На територията на Природен парк “Златни пясъци” са създадени пет туристически и четири специализирани маршрута.
Детският образователен маршрут “Домът на Сойката” е кръгов образователен маршрут за деца до 14г. По него децата могат да получат информация за характерната флора и фауна на територията на парка. По маршрута се преминава с водач от Дирекцията, който организира забавни екологични игри в изградения “Детски кът”.
Откритият през 2005 година маршрут „Природа за всички“ предоставя среда за отдих за хора с увреждания. Изграденият кът с беседка до чешма „Йордан Минков“ и до чешма „Свети седмочисленици“ осигурява възможности за почивка в гората. 
Сред основните дейности по направление “Връзки с обществеността и образователни програми” е работата по международните програми “Екоучилища” и “Учим за гората” по които Дирекцията е координатор. Към настоящия момент по програмите активно работят 23 учебни заведения.
В традиция за дейността на Дирекцията се превърна отбелязването на празника на билките “Еньовден”. Всяка година на този ден в парка се събират деца от варненските учебни заведения и представят интерпретация на обичая и своите знания за свойствата и приложението на билките.
Посетителския и информационен център на ДПП „Златни пясъци“ дава възможност за изнасяне на беседи, прожекции на видео филми и мултимедийни презентации.

В близост до посетителския и информационен център на ДПП „Златни пясъци“ е създадена „Билкова градина и алпинеум“ в която могат да бъдат наблюдавани над 25 вида лечебни растения, сред които характерния за парка терциерен реликт – Бодлив залист, слънчевото невенче, жълтото еньовче, ароматните мента и маточина, нежната лайка, два вида пелин, бял равнец, жълт кантарион, омайната лавандула, тревистия бъз, горската ягодка, билката „чупиочила” – синята метличина, широколистен и теснолистен живовляк, риган – наричан още „радостта на планината”, битуминария, сребролистна липа, нежната паричка, самардала, лопен, виолетова белоочица, здравец, ранилист и др.

Структура на управление на ДПП”Златни пясъци”:

1. Директор на ДПП”Златни пясъци”

2. Старши счетоводител

3. Главен специалист „Туризъм и рекреация“

4. Старши експерт „Биологично разнообразие“

5. Старши специалист „Връзки с обществеността и образователни програми“

6. Главен специалист „Горски инспектор“

План за управление

Научна дейност

Харта на клиента от 2024г.

Вътрешни правила за административното обслужване от 2024г.

Списък на услугите, предоставяни от ДПП Златни пясъци

Годишен доклад за удовлетвореността на потребителите през 2023г.

Утвърден бюджет 2023г.

Утвърден бюджет 2024г.