Програма Еко училища

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие. Тази програма предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степеноблекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

Програмата „Екоучилища“ обхваща 7 задължителни елемента, които всяко училище може да възприеме като методология за работа:

1. Създаване на Екокомитет.
2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.
3. План за действие.
4. Екокод.
5. Контрол и оценяване.
6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.
7. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни програми.

Учебните заведения с най-добри резултати се отличават с престижната награда на Програма „Екоучилища” – „Зелен флаг”.
Програма “Еко-училище” стъпва в България благодарение на Българско движение “Син флаг” през 1997 година. През 1999 г., програма “Екоучилища” е представена в гр. Варна със съдействието на ДПП “Златни пясъци” – координатор на програмата за североизточна България. Успехите идват още през 2000 година в лицето на първите носители на приза на програмата – “Зелен флаг” – СОУ “П. Кр. Яворов” и ЦДГ “Звездичка”.
През есента на 2007 година във Варна учебните заведения носители на приза Зелен флаг станаха 21 – 12 детски градини и 9 училища.