Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”


През 1995 година Националното уравление по горите започва създаването на самостоятелни поделения за управление на защитените територии в България. Сред първите административни единици е Дирекцията на Природен парк “Златни пясъци”, която е създадена първоначално като част от Лесозащитна станция – Варна. Като самостоятелно поделение на НУГ, Дирекцията е обявена със заповед от 15 февруари 1996 година. ДПП „Златни пясъци” е специализирано териториално звено на Държавната Агенция по горите към Министерски Съвет.

Дирекцията работи в направленията опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие, осигуряване на условия за развитие на туристическа и рекреационна дейност, интерпретиране на природните и антропогенни ресурси за нуждите на образованието и възпитанието.
Под управление на парковата администрация са защитените територии ПП “Златни пясъци”, ЗМ “Побити камъни” и ЗМ “Камчийски пясъци” (до 2006 г.).
Основните направления в дейността на ДПП “Златни пясъци” са биоразнообразие и консервационна дейност, устройство и уредба на парка, туризъм и рекреация, връзки с обществеността и образователни програми.
В направление “Биоразнообразие”, усилията на експертите са съсредоточени върху наблюдения на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Установени са нови находища на плосколистното подрумиче, сибторпиановато белоочица, варненския репей, снежното кокиче, обикновената ефедра, кавказката иглика, орхидеите недоразвит лимодорум, обикновен анакамптис и обикновенна пърчовка.
Извършени са редица научно-изследователски проучвания върху флората и растителността на ЗМ ”Камчийски пясъци”, разпространението на безгръбначната фауна на територията на ПП “Златни пясъци”; разпространението на земноводните, влечугите и бозайниците в парка. Всяка година парка е включван в преброяванията на птиците извършвани от БДЗП.
В направление “Туризъм и рекреация” и “Устройство и уредба на парка” успехите също не са малко. На територията на Природен парк “Златни пясъци” са оформени пет традиционни и три специализирани туристически маршрута.
Детския образователен маршрут “В дома на Сойката” е хит сред учебните заведения в града. По него децата по нетрадиционен начин получават интересна информация за характерните животински видове на територията на парка. По маршрута се преминава с водач от Дирекцията, който организира забавни екологични игри в изградения “Детски кът”.
Откритият през 2005 година “Маршрут за хора със специални нужди” предоставя отлична среда за отдих. Изградения кът с беседка и уреди за спорт, както и поставените табели с надписи на брайлово писмо пред различни дървесни видове осигурява възможности за разнообразяване на престоя в гората. Маршрута е проектиран така, че по него спокойно да преминават хора в инвалидни колички.
Изключително интересен за природолюбителите е “Дендрологичният маршрут”, оформен на територията на музейния комплекс “Аладжа манастир”. Пред характерните за парка дървесни и храстови видове е поставена кратка информация за вида, а гостите могат да си закупят изданието “Определител на дърветата и храстите в ПП “Златни пясъци”.
Сред основните дейности по направление “Връзки с обществеността и образователни програми” е работата по Програма “Приятели на парк “Златни пясъци”.
През 1999 година Дирекцията е избрана от Българско движение “Син флаг” – представител на Международната фондация за екологично образование, за координатор по програмите “Екоучилища” и “Учим за гората” в град Варна и Североизточния регион. Към настоящия момент по програмата “Екоучилища” активно работят 18 учебни заведения.
Дирекцията на парка предлага възможност за провеждане на едноседмични занимания с ученици, проявяващи усилен интерес към биология и екология. Заниманията включват изследователски задачи, походи, разработка на есета и придобиване на умения за оцеляване в гората.
В традиция за дейността на Дирекцията се превърна отбелязването на празника на билките “Еньовден”. Всяка година на този ден в парка се събират деца от варненските учебни заведения и представят интерпретация на обичая и своите знания за свойствата и приложението на билките.
Удобство за туристите е откритият в територията на парка Посетителски и информационен център, осигуряващ възможност за изнасяне на беседи, прожекция на видео филми и мултимедийни презентации.
Оформеният кът за отдих в двора на центъра предлага ползване на барбекю, а в съчетание с новия кръгов маршрут в района позволява организирането на полудневни и еднодневни екскурзии за деца и възрастни. В непосредствена близост са изградени два атракциона – въжен парк “Маймунарника” и веломаршрут. Предлага се водачество по туристическите маршрути в парка, както и в ЗМ “Побити камъни”.

Структура на управление на ДПП”Златни пясъци”:
Директор на ДПП”Златни пясъци”

• Експерт по опазване на биологичното разнообразие, консервационна и научна дейност
• Експерт по връзки с обществеността и образователни програми
• Есперт по туристическа и рекреационна дейност
• Експерт по устройство и уредба на парка
• Специалист по административно-счетоводно обслужване

План за управление

Научна дейност