Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”

През 1995 година Националното уравление по горите започва създаването на самостоятелни поделения за управление на защитените територии в България. Сред първите административни единици е Дирекцията на Природен парк “Златни пясъци”, която е създадена първоначално като част от Лесозащитна станция – Варна. Като самостоятелно поделение на НУГ, Дирекцията е обявена със заповед от 15 февруари 1996 година. ДПП „Златни пясъци” е специализирано териториално звено на Изпълнителна агенция по горите към МЗХГ.

Дирекцията работи в направленията по опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие, осигуряване на условия за развитие на туристическа и рекреационна дейност. 
Под управление на парковата администрация са защитените територии ПП “Златни пясъци”, ЗМ “Побити камъни”.
Основните направления в дейността на ДПП “Златни пясъци” са биоразнообразие и консервационна дейност, устройство и уредба на парка, туризъм и рекреация, връзки с обществеността и образователни програми.
В направление “Биоразнообразие” усилията на експерта са съсредоточени върху наблюдения на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Установени са нови находища на плосколистното подрумиче, варненски репей, снежно кокиче, обикновена ефедра, кавказка иглика, орхидеи – недоразвит лимодорум и обикновенна пърчовка.
Извършени са редица научно-изследователски проучвания върху флората и безгръбначната фауна на територията на ПП “Златни пясъци”, разпространението на земноводните, влечугите и бозайниците. Всяка година територията на парка е част от преброяванията на птиците извършвани от БДЗП.
На територията на Природен парк “Златни пясъци” са създадени пет туристически и четири специализирани маршрута.
Детският образователен маршрут “Домът на Сойката” е кръгов образователен маршрут за деца до 14г. По него децата могат да получат информация за характерната флора и фауна на територията на парка. По маршрута се преминава с водач от Дирекцията, който организира забавни екологични игри в изградения “Детски кът”.
Откритият през 2005 година маршрут „Природа за всички“ предоставя среда за отдих за хора с увреждания. Изграденият кът с беседка до чешма „Йордан Минков“ и до чешма „Свети седмочисленици“ осигурява възможности за почивка в гората. 
Сред основните дейности по направление “Връзки с обществеността и образователни програми” е работата по международните програми “Екоучилища” и “Учим за гората” по които Дирекцията е координатор. Към настоящия момент по програмите активно работят 23 учебни заведения.
В традиция за дейността на Дирекцията се превърна отбелязването на празника на билките “Еньовден”. Всяка година на този ден в парка се събират деца от варненските учебни заведения и представят интерпретация на обичая и своите знания за свойствата и приложението на билките.
Посетителския и информационен център на ДПП „Златни пясъци“ дава възможност за изнасяне на беседи, прожекции на видео филми и мултимедийни презентации.

В близост до посетителския и информационен център на ДПП „Златни пясъци“ е създадена „Билкова градина и алпинеум“ в която могат да бъдат наблюдавани над 25 вида лечебни растения, сред които характерния за парка терциерен реликт – Бодлив залист, слънчевото невенче, жълтото еньовче, ароматните мента и маточина, нежната лайка, два вида пелин, бял равнец, жълт кантарион, омайната лавандула, тревистия бъз, горската ягодка, билката „чупиочила” – синята метличина, широколистен и теснолистен живовляк, риган – наричан още „радостта на планината”, битуминария, сребролистна липа, нежната паричка, самардала, лопен, виолетова белоочица, здравец, ранилист и др.

Структура на управление на ДПП”Златни пясъци”:

1. Директор на ДПП”Златни пясъци”

2. Старши счетоводител

3. Главен специалист „Туризъм и рекреация“

4. Старши експерт „Биологично разнообразие“

5. Старши специалист „Връзки с обществеността и образователни програми“

6. Главен специалист „Горски инспектор“


План за управление

Научна дейност

Утвърден бюджет 2023г.