Заключителна пресконференция ИД ПП 27.10.2015 г.
27.10.2015


Днес 27.10.2015 г. от 11 часа в Областния информационен център – Варна  се проведе пресконференция на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект ИД–ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни пясъци“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., номер на договора за безвъзмездна финансова помощ DIR-5113326-C-008, номер на проекта DIR-5113326-11-113. Безвъзмездната финансова помощ  е 1 499 195,52 лв. и съставлява 100% от общата стойност на проекта.

Представени бяха  дейности, свързани с екологични образователни програми, изработване на интерпретативни игри и оборудване, възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, подобряване на информационно-туристическата инфраструктура.

Основната цел на проекта е изпълнение на дейностите за устройство и управление на природния парк в рамките  на одобрения план за управление, като част от националната екологична мрежа  Натура 2000.

Конкретните цели бяха:

Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати;

Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни растителни видове в Природен парк “Златни пясъци”;

Поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон ( Triturus vulgaris ) и жълтокоремна бумка (Bombina variegata ) в Природен парк “Златни пясъци”;

Подобряване на информационно – туристическата инфраструктура в парка и капитално строителство;

Популяризиране значението и опазването на биологичното и ландшафтно разнообразие в парка и повишаване възможностите на обекта за развитие на екотуризъм.

Проектните дейности се реализираха в рамките на  40 месеца, като постигнатите резултати са следните:

Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи.

За  изпълнението на проектната дейност бяха  възложени и  извършени  четири проучвания, свързани с дейности по опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания.

Проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати: полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) – *6210-важни местообитания за орхидеи; ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите; 62С0 * Понто-сарматски степи. Обект на изследване бяха  три тревни  и едно горско антропогенно увредено местообитания. Проведоха се изследвания, оцененяване на благоприятния природозащитен статус, възможностите за възстановяване на местообитанията и се установиха оптимални схеми за устойчивото им управление.

Извършване на дейности по проучвания за поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги жълтокоремник (Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius), медянка (Coronella austriaca), шипоопашата остенурка (Testudo hermanni boettgeri), шипобедрена костенурка (T. Graeca ibera), Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), Слепок (Anguis fragilis), Ливаден гущер (Lacerta agilis), Зелен гущер (L. Viridis), Ивичест гущер (L. Trilineata), Стенен гущер (Podarcis muralis), Кримски гущер (P. Tauricus), Смок мишкар (Zamenes longissimus), Пепелянка (Vipera ammodytes). В резултат от проучванията бяха установени 350 индивида влечуги. Събрана бе точна информация за местонахождението на всяко регистрирано животно. Бяха определени  основните местообитания на установените видове, лимитиращите фактори и заплахи за разпространението им. Дефинирани бяха мерки за опазване на влечугите. При проучванията не бяха установени 3 вида от очакваните: Змиегущер, Петнист смок и Медянка.

Проучвания за възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни растителни видове, дейности и мероприятия по възстановяване и поддръжка на местообитания: 91Н0- *Панонски гори с Quercus pubescens (*Pannonian woods with Quercus pubescens ); 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus (*Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus); 91Z0 – Мизийски гори от сребнолистна липа (Moesian silver lime woods); 91M0 – Балкано – Панонски церово горунови гори (Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests), които в момента са залесени със култури от черен бор (интродуциран и нетипичен за територията на парка горски вид). В резултат от проучванията беше направена оценка на състоянието на насажденията от неместни растителни видове. Беше изготвен план за процедурите и етапите по възстановяване нa местната растителност и местообитания на мястото на дървесните култури от черен бор. Спазвайки нормативните документи СИДП ТП ДЛС Балчик изготви План-извлечение за промяна вида на сечта. Беше подпомогнато естественото възобновяване посредством залесяване със семена и фиданки от цер (Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens) и сребролистна липа (Tilia tomentosa).

Извършване на дейности по проучвания за поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон (Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), Червенокоремна бумка (B. bombina), Сирийска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), Обикновена чесновница (P. fuscus), Голяма крастава жаба (Bufo bufo), Зелена крастава жаба (B. viridis), жаба дървесница (Hyla arborea), Горска жаба (Rana dalmatina). В резултат от проучванията бяха отчетени около 230 индивида земноводни. Събрана бе точна информация за местонахождението на всяко регистрирано животно. Бяха определени основните местообитания на установените видове, както лимитиращите фактори и заплахи за разпространението на видовете. Дефинирани бяха мерки за опазване на земноводните;

Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и капитално строителство.

Резултатите от изпълнението на тази дейност включват:

Подобряване на посетителската инфраструктура:

- реконструиран бе маршрута за хора с увреждания;

-  извършен беше частичен ремонт и почистване на седем туристически маршрута;

- беше изграден нов дървен мост «1300 години България»;

- в местност «Класна сая на открито» бяха изградени заслон, барбекю, тоалетна, монтирани маси, пейки, указателни и нформационни табла;

- в местност «Ковшак чешма» беше изграден заслон с барбекю, монтирани маси с пейки, бяха ремонтирани монолитна сцена, тоалетна, монтирани бяха информационни табла и указателни стрелки;

- беше извършено възстановяване на десет чешми;

- изготви се проект за Детско-юношески лагер сред природата;

Ремонтирани бяха експозиционната и конферентна зала в Посетителския център на парка;

Бяха маркирани границите на природния парк и на защитена местност «Аладжа манастир»;

Бяха съборени 25 стари, самосрутващи се постройки и терена бе почистен;

Дейности свързани с интерпретация и образователни програми:

Изпълнението включваше провеждане на мероприятия по развитие работата по международните екологични образователни програми „Екоучилища“ и „Учим за гората“:

- Организиран беше Национален екофестивал «Златна есен»;

-Проведе се Национална работна среща с учебни заведения, работещи по програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“;

-Организирани бяха две работни срещи с учители от учебни заведения, носители на приза „Зелен флаг“ за представяне на интерпретативни образователни програми;

Разработиха се рекламни материали за представяне на ПП  «Златни пясъци»;

- Преиздадена бе книжка «Екоучилища в действие»;

-Бяха преиздадени брошури, представящи парка на четири езика;

-Бяха изработени плакати, предсавящи защитените видове фрола и фауна;

-Флаери на три езика;

-Бяха изработени сувенири с билки от парка;

-Беше доставено оборудване за интерпретативни игри Touch System и разработени пет броя софтуерни игри;

-Бяха закупени таблети и  разработено приложение Smart Guide;

Дейности свързани с планиране и оптимизация на управлението.

Изпълнението на дейността включваше:

Кампания за привличане на заинтересовани страни (институции, общини, собственици, частния бизнес) при решаване на проблемите свързани с оптимизиране на границите на парка. В тази връзка бяха организирани две работни срещи;

Развитие на комуникационната политика на ПП „Златни пясъци”:

- В изпълнение на дейността беше издадена книга с Плана за управление на ПП «Златни пясъци»;

- Книга за историята и представяне на парка;

- Проведоха се две работни срещи със собственици и частния бизнес за представяне на плана за управление на парка и разясняване на нормите и режимите.

- Интернет страницата на парка беше надградена с превод на 3 езика (руски, немски и френски език).

- Беше проведен Национален фотопленер;

- Организирана беше изложба за парка „Зелената огърлица  на североизточното Черноморие”.

- Разработи се стратегия за позициониране на ПП „Златни пясъци” на туристическия пазар.

- Беше разработена единна система типови проекти за архитектурни елементи

Бяха изработени и патентовани  лого и марка на ПП „Златни пясъци”;

Изработен бе проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир;

Мерки за публичност:

Бяха организирани две пресконференции: за представяне на проекта, преди стартиране на същинските дейности и заключителна;

Разработени бяха две презентации. Първата за представяне на проекта, целите, дейностите и планираните резултати. Втората представя резултатите от изпълнението на проекта.

Бяха изготвени и публикувани три електронни бюлетина, представящи проекта и напредъка на изпълнението му към края на 2012г, 2013г. и 2014г. Бюлетините бяха разпространен по електронна поща до над 1000 заинтересоване организации и лица.

На интернет страниците на парка и на ИАГ бяха публикувани анонси  и пълната документация по ЗОП за всички  търгове по проекта.

Редовно бе публикувана информация за предстоящи публични събития по проекта, както в регионални медии, така и на сайта на парка.

За популяризиране на проекта бяха изработени: дипляна, представяща проекта; брошура, представяща дейностите по международните образователни програми „Екоучилища” и „Учим за гората”; брошура, представяща дейностите, свързани с комуникационната политика на дирекцията на парка.

Изработени бяха рекламни материали: покани, папки, тефтери, календари.

Изработени бяха множество промоционални материали: химикали, значки, чаши, чадъри, чанти, раници, тениски и др.

Изработени са банер, обяснителни табели, билборд.

Резултатите от изпълнението на проекта отговарят на разписаните цели и дейности. Дирекция природен парк „Златни пясъци“ ще надгражда постигнатото с бъдещи проекти през новия програмен период.

Пълната презентация може да видите тук:press conference 27.10.2015