Заключителна пресконференция по проект LIFE+
20.06.2014


На 24 юни 2014г. от 10.30 часа в посетителския и информационен център на Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ ще се преведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ по програма LIFE +. Дейностите по проекта се реализират на територията на десет природни парка в България – „Витоша“, „Врачански Балкан“, „Персина“, „Шуменско плато“, „Русенски Лом“, „Златни пясъци“, „Странджа“, „Сините камъни“, „Рилски манастир“ и „Българка“.
В изпълнение на проекта четири години ДПП „Златни пясъци“ работи за възстановяването на редки и застрашени растителни видове и местообитания, за изграждане на специализирана туристическа инфраструктура, свързана с опазване на биологичното разнообразие. Положени бяха усилия за отстраняване на битови и строителни отпадъци, както и за повишаване информираността на обществото за дейностите по проекта, като бяха поставени информационни табла и бяха организирани срещи със заинтересовани страни. В многообразните дейности се включиха стотици доброволци, което доведе до повишаване на екологичната култура и обществената ангажираност за опазване на природата.