Новини за парка

Архив с новини
24.08.2021г. – Ръчно почистване на част от растителността във водите на „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“
24.08.2021

24.08.2021г. – Ръчно почистване на част от растителността във водите на „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“ с цел премахване на заплахите от нарушаване равновесието на намиращите се във водната среда организми и осигуряване на светлина и кислород на растителността от типа Magnopotamion, Hydrocharition и Chara. Дейността е по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата на Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“