Архив преди 01.10.2014

18.10.2013г.

„Ремонт на експозиционна зала и конферентна зала в ПП „Златни пясъци“ по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“

===================================================

16.10.2013г.

„Осигуряване на мерки за публичност и изработка на рекламни материали  по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г

===================================================

16.09.2013г.

“Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната работа“ по проект:”ВO_ПП “Златни пясъци” – Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”

===================================================

13.09.2013г.

“Доставка на компютърно оборудване по опис за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”

===================================================

16.08.2013г.

„Организиране и провеждане на работни срещи, национален Екофестивал „Златна есен в ПП“Златни пясъци“ и фотопленер по проект: „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”

===================================================

01.08.2013г.

“ Доставка на компютърно оборудване по опис за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”

===================================================

31.07.2013г.

“ Извършване на строително монтажни работи, необходими за изпълнението на система за наблюдение за нуждите на ПП „Златни пясъци”

===================================================

15.07.2013г.

“ Разработване на стратегия за позициониране на ПП „Златни пясъци” на туристическия пазар в изпълнение на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”

===================================================

11.07.2013г.

“Доставка на оборудване за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“ по обособени позиции”

 

===================================================

19.06.2013г.

„Ремонт на 10 броя чешми на територията на ПП „Златни пясъци“, в рамките на Проект: „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни пясъци”

===================================================

17.05.2013г.

„Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати по проект: „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни пясъци”


===================================================

22.04.2013г.

„Издаване на книга за историята и представяне на ПП „Златни пясъци“ за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП ”Златни Пясъци”- Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк ”Златни пясъци”

===================================================

12.04.2013г.

“Одит на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“”

===================================================

29.03.2013г.

„Избор на изпълнител за извършване на предварителни и други проучвания, свързани с Дейности за опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Златни пясъци”, Договор № DIR-5113326-C-008

===================================================

27.02.2013г.

З А П О В Е Д

17 ИД-ПП 13 / 26.02.2013г.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и във връзка с Докладна № 44 ИД-ПП 40 от 25.02.2013г. и като взех в предвид Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и Становището от осъществен предварителен контрол на проекта на документация за обществена поръчка, с предмет: „Одит на проек „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци ”, рег. № DIR 5113326-11-113 считам, че условията в документацията се разминават в съществена степен, което води до нарушения още при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата

НАРЕЖДАМ:

І. Да се прекрати провеждането на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП, с предмет: „Одит на проект: „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци” рег. № DIR 5113326-11-113.

II. Отменям Заповеди № № 67 ИД-ПП 8 /27.12.2012г. и № 68 ИД-ПП 9/28.12.2012г. на директора на ДПП „Златни пясъци”.

III. Да се разпратят уведомителни писма до участниците и да се публикува съобщение на сайта на ДПП „Златни пясъци“, с което да се разгласи настоящата Заповед.

IV. Да се преработи документацията по обществена поръчка, с предмет: „Одит на проект: „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”, във вида, в който е била изпратена за предварителен контрол, като се вземат предвид констатациите в становището от осъществения предварителен контрол и изискванията към одитора, посочени в „ Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, след което да ми се предаде за утвърждаване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ръководителя на екипа, назначените длъжностни лица и деловодството на проекта за сведение и изпълнение.

===================================================

Одит по проект: „ИД-ПП „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ