Климат и водиКлимат

Природен парк “Златни пясъци” попада в Континентално-средиземноморската климатична област, климатичен район на Северното Черноморие.
Температурният режим в района на Природния парк се характеризира с прохладна пролет, топло лято, топла и продължителна есен, мека зима с незначителни снеговалежи. Средната януарска температура е около 1°С. През зимата температурите спадат понякога до 20°С под нулата. Лятото е топло и предимно слънчево. Средните месечни температури през лятото са около 21-22 °С. Максималните температури достигат до 33-36 °С. Есента е по-топла от пролетта с 4-5°С.
Средната годишна температура е сравнително висока +11,6°С. Най-студен месец е февруари, а най-топъл – юли. Влажността на въздуха е висока – средно 76%, като през различните месеци от годината варира в тесни граници (от 73 до 81%).
Районът е твърде беден на валежи – средногодишната сума на валежите в района на ПП “Златни пясъци” е 498 мм, като количеството на валежите е най-голямо в началото на лятото и в края на есента.
Преобладаващи посоки на вятъра са запад-северозапад и североизток. Типичен местен вятър е бризът, неутрализиращ високите температури през лятото.

Води

Повърхностните води в природен парк “Златни пясъци” се формират от дъждовните води в няколко сухи дерета, едно дере с постоянно течаща вода и три по-големи естествено заблатени водни площи. На територията на парка няма други течащи води.
Територията на природен парк “Златни пясъци” се характеризира с високи подпочвени води.
В южната част на парка се намират няколко естествено заблатени водни площи /мочури/. Те се подхранват постоянно от подпочвените води, поради което и през най-сухите летни месеци не пресъхват.
На територията на природен парк “Златни пясъци” има изградени 13 чешми с изворна вода, годна за пиене.