Сдружение ГЕУМ

Новини за ГЕУМ

Активни проекти
Сдружение GEUM


Сдружение GEUM е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяваща младежки дейности. Основна цел на Сдружението е обединяването на различни обществени групи в дейности, насочени към защита на природата и опазване на околната среда. В своята дейност организира мероприятия с подрастващи и младите хора свързани с възпитание на грижа към Българската природа. Сдружението е провело множество акции и кампании по почистване и опазване на горския фонд в Област Варна. Членува в Младежкия форум за партньори с местната власт, Център за екологично възпитание на младите хора към Дирекция за младежки дейности и спорт към Община Варна и Фондация “Защитени територии Северно черноморие”. Разполага с офис, телефон, факс, интернет, компютър и копирна машина. Партнира си с Лесотехническия университет – София, Икономическия университет-Варна и Колежа по туризъм Варна. По-мащабни мероприятия са кампанията “Чиста гора “Хачука”, митинг в подкрепа на ПП Странджа – “Да съхраним Странджа”, съвместно с Община Варна ежегодно организира честване на “Седмицата на гората”, ”Седмица на екологичното възпитание”, ”Седмицата на морето” и др.

Членовете на Сдружението са дипломирани еколози и природолюбители. Постоянния членски състав е 25 члена. При реализирането на дейности се привличат доброволци от младежки организации действащи на територията на Окръг Варна. Направена е книга “Приятели на ПП ”Златни пясъци” в която са записани над 200 доброволеца. Екипа е участвал в реализиране на проекти: “Бивачен лагер Бежаната–обучение на екологични лидери” – финансиран от ДМДС- Община Варна, “Природа за смелите”, Природата е в нашите ръце”- ФРМС, “Природата около нас” и “Ние сред природата “ – Клуб “Отворено общество”. В момента организацията реализира проект „Гората на младите – практики и европейски опит при опазване на природен парк „Златни пясъци”, реализиран по Програма за младежки дейности 2008-2010г. с финансовата подкрепа на Държавната Агенция за младежта и спорта.

Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. Братя Миладинови №122 ап.24, ел.поща: geum007@abv.bg