22 май – Международен ден на биологичното разнообразие
22.05.2020

Конвенцията за биологичното разнообразие е приета от ООН през 1992 г. с цел да се повиши обществената осведоменост и ангажираност  за необходимостта за съхранение на биологичното разнообразие, неговото устойчиво използване, опазването на околната среда и съхраняване живота на планетата.

Страните по Конвенцията работят за намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Ние от Природен парк „Златни пясъци” искаме да ви напомним, че човешката дейност често води до унищожаване или бързо намаляване на популациите на растения и диви животни, до свиване на местообитания и намаляване на биоразнообразието. Нека не забравяме, че всеки един растителен и животински вид има своето важно значениеи като част от определена екосистема и има своята роля в цикъла на хранителните вещества и в мрежата на живота.

Статистиката сочи, че през последните 50 години повече от 60% от съществуващите биологични видове в света са под заплаха и са на ръба на оцеляването си.

Основните причини за загуба на биоразнообразиетоса:

  • Промени в използването на земите (обезлесяване, интензивно монокултурно земеделие, урбанизация)
  • Пряка експлоатация на видове от хората като лов и прекомерен риболов
  • Промени в климата
  • Замърсяване
  • Навлизане на външни за екосистемата видове

В България има 11 природни парка с обща площ 256 441,4 ха или 2,31% от територията на страната. Природните паркове са създадени за запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти. В тях се забраняват или ограничават дейности като лов и риболов, замърсяване с отпадъци, събиране на редки и защитени видове и дейности определени със заповедтта за обявяване на защитената територия.

Природен парк „Златни пясъци” е обявен през 1943г.  Разнообразните микроусловия предлагат различни екологични ниши, които служат за местообитания на различни растителни и животински видове. Малките блата и влажни зони също разнообразяват условията, създавайки местообитания за влаголюбиви видове. В парка са установени и описани над 400 вида треви, храсти, дървета и др., което представлява близо 1/10 от флората на България. Повечето от тях са с природозащитна стойност и лечебни свойства. Дървестната растителност покрива 90% от площа на парка.

Под защита са 19 редки и застрашени от изчезване растителни вида (снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.)

В ПП „Златни пясъци” растат много билки, част от които могат да се определят като редки лечебни растения – лудо биле, татул, градински чай, шипка, тинтява, мак, лютива мента, подбел, мечо грозде, иглика, глухарче, вълнест напръстник, пролетно котенце, полско котенце, кандилка, ракитник, черно френско грозде и др.

Защитени, застрашени от изчезване, включени в Чевената книга на България са снежното кокиче, кавказката иглика, обикновенна ефедра, недоразвит лимодорум, сибторпианова белоочица и др.

Преобладаващото участие на широколистна растителност и малкия процент открити площи имат определящо значение за видовото разнообразие на фауната в парка. Тук се срещат:

  • 11 вида земноводни и 19 вида влечуги: дъждовник, обикновен тритон, жълтокоремна бумка, жаба дървесница, късокрак гущер, слепок, смок мишкар пепелянка;
  • 27 вида дребни бозайници: таралеж, къртица, малка водна земеровка, див заек, катерица, обикновен хомяк, горска мишка;
  • 14 вида едри бозайници: чакал, лисица, невестулка, енотовидно куче, невестулка, черен пор, степен пор, златка, бчлка, язовец, пъстър пор, дива котка, дива свиня, сърна, благориден елен;
  • 122 вида птици;
  • Прилепната фауна е представена от Малкия подковонос, Кафяво прилепче, Ръждив вечерняк, Пещерен дългокри, и защитения Дългоух нощник.