10.05.2020 – Ден на мигриращите птици или как наличието на една единствена птица може да промени всичко за този който оценява това
08.05.2020Комбинацията от природни фактори и местоположение на Пироден парк „Златни пясъци” е причина за голямото видово разнообразие на оритофауната където са установени 122 вида птици наблюдавани през последните шестдесет години, което е  1/3 от броя на птиците установен за България. От тях 106 вида са защитени от българското законодателство, а 45 вида  са включени в Приложение 1 на Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици.

Защо мигрират птиците? Въпросът е основателен тъй като територията на парка попада във втория по големина миграционен път на прелетните птици в Европа – Via Pontica. От втората половина на февруари до средата на юни от тук преминават десетки хиляди мигранти на път към районите си за размножаване. От втората половина на август до края на октомври огромни ята птици прелитат към зимните си територии минавайки над района.От мигриращите птици които гнездят в парка най – богато на видове е семейство Sylviidae с представители – черноглаво, ястребогушо и голямо белогушо коприварче, както и червеногърбата сврачка и пойния дрозд. По време на миграция в естествените водоеми на територията на парка се срещат  и някои водоплаващи птици като малък гмурец, речен дъждосвирец, черна лиска и сива чапла.

За територията  на ПП „Златни пясъци“ Западночерноморския миграционен път е предпоставка по време на пролетна и есенна миграция да се наблюдават около 40 защитени видове тъй като природните дадености в района са едновременно гъсти  горски формации, открити пространства, влажни зони, скални местообитания и населени места.

За територията на Европа миграционния маршрут е следван от  много видове грабливи, водолюбиви, пойни птици, 80% от всички бели щъркели и  цялата популация на розов пеликан в Европа,  черногърби и ориенталски каменарчетакачулати корморани,  алпийски бързолети,  розови скорци,  дебелоклюни и късопръсти чучулиги, пеликани и жерави. Интересен е факта, че ¾ от световната популация на червеногушите гъски зимува в езерата на  Североизточна България.

Знаете ли че:

  • Черният бързолет може да яде и да спи по време на полет. Изключително бърз – неговия полет достига до 120 км/ч. При хранене на своите пиленца той носи в клюна си наведнъж по около 1 000 насекоми.
  • Червеният ангъч е известен като „стражевото куче сред птиците” и той съжителства буквално „рамо до рамо” с естествените си врагове. Понякога гнезди в едни и същи подземни ходове заедно с лисици, без хищниците да „посягат” на „мотаещата се в краката им” сочна храна. Съседите им пък често се „отблагодаряват“ като „вдигат тревога” при опасност и така пазят гнездото на покровителя си.
  • Коприварчетата мигрират на огромни ята като се придвижват основно през ноща и се ориентират по звездите.
  • Червеношипата ветрушка (керкенез) може да види мишка от близо километър разстояние, тъй като „пикселите” които различава са изключително много. Нейните светочувствителни клетки са до 1 500 000 спрямо  около 200 000 при човека.
  • Полярната рибарка е птицата правеща най-дългия прелет – тази птица гнезди около Северният полюс, а прекарва зимата около Южния полюс, при което прелита около 36 000 км. на година.
  • Мигриращите птици се влияят от нивата на шум причинен от хората. Според проучване шумът от пътния трафик може да накара мигриращите птици да заобиколят даден район, тъй като силният шум им пречи да общуват помежду си както за наличие на храна така и за хишници.

Миграцията на птиците е от ключово значение за екосистемите тъй като ако птиците не се върнат у дома то ще се появат вредители, които ще изконсумират цялата растителност, ще се размножават, равномерността на растежа ще бъде нарушена в горите и полетата, броя на земноводните и рибите също ще се покачи рязко и всичко това ще даде отражение на баланса който природата успешно  поддържа.

инж.Даринка Сарова

Директор на ДПП „Златни пясъци“