77 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“
03.02.2020


77 ГОДИНИ ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“

Когато на 03.02.1943г. с Постановление № 2134  Държавната гора „Хачука“ намираща се северно от г.Варна, в землището на с.Царево е обявена за народен парк никой не е предполагал, че именно там ще бъде създадена една природна съкровищница.

Отделената горска земя от м.Аладжа манастир до старата българо-румънска граница е в същност вторият обявен народен парк след парк „Витоша“.

Първоначалната площ от 240 ха. е почти цялата обсебена от курортен комплекс „Златни пясъци“, но с последвалите разширения през 1979г. и 1981г. днес паркът заема площ от 1320ха.

Въпреки сравнително малката територия или може би тъкмо поради това паркът е създаван с много обич от колеги лесовъди с помощта на местните хора.

Като начало се започва с укрепване на поройните долове за което свидетелстват добре запазени баражи, с отводняване на блата, с реконсктрукция на закелявели насаждения и превръщането им в паркови както и с проведена биологична борба на огромната напаст от влечуги  по сухите и  припечни места. За последната цел тогавашната власт транспортира от Албания три вагона таралежи за справяне с проблема който е правил невъзможна работата на терен.

Съществуващите насаждения се описват като гъсти, еднообразни и трудно проходими. В резултат на залесителни мероприятия откритите площи, поляни, сечища и мочури са намалени, а дървесно храстовата растителност  е обогатена като се увеличава площта заета от екзоти. Съществуващите екосистеми от лонгозна  растителност са запазени.

Едновременно с лесовъдските дейности се изграждат и многобройни чешми, оформят се кътове за отдих и погледни места, прокарват се пътеки, плочират се алеи.

Към богатата история на парка днес се добавя обновения екстериор и интериор на Посетителско информационния център и изграждането на архитектурни съоражения свързани с подобряване състоянието на типове природни местообитания като част от Натура 2000.

Горските пътеки по които се върви лесно, липсата на ежедневния трафик, представители на всички възрасти гора и ентусиазма на колегите са превърнали за 77 години Природен парк „Златни пясъци“ в желано романтично място което трябва да се опази и съхрани за идните поколения.

инж.Д.Сарова- директор на ДПП “Златни пясъци“