Конкурс за длъжността “Главен специалист-горски инспектор” в ДПП Златни пясъци.
22.04.2024

Длъжност: “Главен специалист-горски инспектор” в ДПП Златни пясъци.
Звено: ДПП Златни пясъци

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен специалист – горски инспектор” са:

1. Образователна степен – средно лесовъдско образование или приравнено на него; Специалност: „Горско стопанство“ с придобита квалификация „техник-ледсовъд“ или „техник-технолог“, или професия „техник-лесовъд“ или „техник-механизатор“, или приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗПУО.

2. Професионален опит – 2 (две) години.

Дата на валидност: 22.05.2024г.

Обявление

Заявление

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Окончателни резултати