Проекти
Активни проекти
Изпълнение на проект



Изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” по дейности и процедури „Външно възлагане”

за периода от 04.09.2018г. до 30.08.2019г.

Дейност 1. Подобряване на природозащитното състояние на местообитанието на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1. Договор №  РД09-00004-ОПОС4-3 / 26.03.2019г. за „Експерт флорист” с  Антоанета Стоянова Петрова за 5 годишен период.

Постигнати резултати за периода:

Направени са две посещения на местообитанията и са дадени консултации на фирма „Деодар“ за извършване на косене с цел разпръсване семената на орхидеята. Първото косене ще е в началото на м.август 2019г. Извършена е оценка на състоянието на целевия вид Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и на местообитанията му.

На 17.06.2019г. и 18.06.2019г.

На 13.08.2019г. и 14.08.2019г.

2. Договор №  РД09-00005-ОПОС4-4 / 27.03.2019 с „Деодар“ ЕООД с предмет   „Отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанието на „Обикновена пърчовка“ с потенциална площ 2, 51 ха” за 5 годишен период.

Постигнати резултати за периода:

Извършен е обход съвместно с експерт-флорист на местообитанията на целевия вид находящи се в „Голяма осеновска поляна“, „Малка орхидеена поляна“ и поляна в м.“Бежаната“. Определени са храстови видове за отстраняване с цел просветляване на месторастенето и височината на първото косене на поляните с цел разпръсване на узрелите семена на „Обикновена пърчовка“ върху общата площ от 2,51 ха.

От 13.08.2019г. до 22.08.2019г. вкл. – 8 дни първо августовско косене

Дейност 3. Проект „Подобряване на природозащитното състояние на вида Дългоух нощник/ Myotis bechsteinii/ предмет на опазване в Защитена зона BG0000118 „Златни пясъци”.

1. Договор № РД05-00051-ОПОС4- 22/03.09.2019 г. с ПП „Златни пясъци“ за ремонт на 2 бр. решетки на входовете на изкуствените подземни галерии в близост до южната граница на парка – отд.150“ц“ обитавани от  вида „Дългоух нощник“ .

Постигнати резултати за периода:

На 04.09.2019г.  са закупени и доставени следните материали в Административната сграда на ПИЦ „Златни пясъци“: ръкавици нитрил 10 – брой 12, ръкавици драгон 11 – брой 12; четка анг. пвц 102 – брой 1.; четка анг. пвц 90 – брой 1; четка анг. профи 2 – брой 1; четка анг. 102 – брой 2 ; четка анг. профи 3 – брой 2; грунд практика сив 3кг – брой 5; преобразувател на ръжда 1л – брой 10 ; чувал полиетилен 60*90 100 микр – брой 50.

На 11.09.2019г., 12.09.2019г. и 13.09.2019г. включително, транспортирах със служебен автомобил „Лада Нива“ № В 7562 ВС закупените материали  и служителите на парковата администрация до входовете на 2 бр. изкуствени подземни галерии в близост до южната граница на парка – отд.150“ц“ обитавани от  вида „Дългоух нощник“ .

Преди:

По време:

След:

Дейност 4. Подобряване  природозащитното състояние на местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1. Договор № РД09-00007-ОПОС4-6 / 03.05.2019  с „Васинико – БЗ-Боряна Стоянова“ ЕТ за „Почистване на подходите към водните огледала и маршрутите и пътеките от нежелана растителност”

Постигнати резултати за периода:

От 04.05.2019г. до 31.05.2019г. са почистени подходите към трите водни огледала  – „Горски кът“, „Голямо водно огледало“ и „Малко водно огледало“, както и пътеките по „Червен маршрут“, „Син маршрут“, „Жълт маршрут“ и „Песента на сойката“ в ПП „Златни пясъци“.

 


Дейност 5 Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hy drocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara , предмет на опазване в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци“.

1. Договор №  РД09-00003-ОПОС4-2 / 26.03.2019  с „Никман Канал Сервиз“ ЕООД за „Извършване  изследване на физико-химичните показатели  на „Малко” и „Голямо” водни огледала, ръчно почистване на водните площи и подходите към водните огледала от битови отпадъци“ за 5 годишен период.

Постигнати резултати за периода:

За постигане на целите по подобряване природозащитното състояние на местообитанията се работи по график и програма за целия пет годишен период, която включва  изследване на водните показатели  и ръчно почистване на водните площи от излишна растителност. За начало еднократно се почистват подходите от битови отпадъци. Направени са първите изследвания на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в двете водни огледала с Протоколи от изпитването №161-2-ОВ/15.05.2019 и №161-1-ОВ/15.05.2019г. на ВиК Варна.

На 16.05.2019г. е извършено първо ръчно почистване  на 50% от излишната растителност във водните площи на „Малко водно огледало“ и „Голямо водно огледало“.                                                                                                            

На 31.05.2019г. е извършено почистване  от битови отпадъци на  прилежащите територии около водните огледала и извозване на събраните битови  отпадъци на регламентирани места.                               

На 15.05.2019г. и на 12.08.2019г. са извършени съгласно работната програма  първо и второ изследвания на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в „Малко“ и „Голямо водно огледало“.

На 19.06.2019г. и на 27.08.2019г. са извършени съгласно работната програма първо и второ ръчно почистване на водните площи на „Малко“ и „Голямо водно огледало“


Списък на сключените договори  за изпълнение и изпълнители:

  1. № РД09-00006-ОПОС4-5 / 03.05.2019г. с „АДИАН АМГ“ ЕООД за събиране и извозване на битови и строителни отпадъци от ПП „Златни пясъци” до регламентирани места.
  2. № РД09-00008-ОПОС4-7 / 09.05.2019г. с “ ХИТ БИЛД“ ЕООД  за изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” към „Малко водно огледало“ в ПП „Златни Пясъци”.

Дейност 6. „Информация и комуникация”

1. Договор № РД09-00002-ОПОС4-1 /28.01.2019г. с фирма „Дария 07” за поръчка „Изработване и печат на информационни  и промоционални материали”

Постигнати резултати за периода:

1. Повишена информираност на обществеността и посетителите на парка за целта на проекта и подкрепата на Европейския съюз и финансиращите фондове.

2. Представяне на информацията  по проекта съфинансиран от Европейския фонд, чрез мерките и реквизитите от Националната комуникационна стратегия (изработка на брошура, флаери, плакат, ел. бюлетин, презентации и публикации в медиите).

3. Осигуряване на ангажираност и информираност на заинтересованите страни чрез уеб-сайта на Дирекцията на ПП“Златни пясъци“ и Фейсбук страницата на ПП „Златни пясъци“.

4. Организирано е раздаване на плакати, рекламни и промоционални материали на обществени институции – Областна администрация Варна, Община Варна, РИОСВ, ТП ДГС Варна , РДГ-Варна, ИУ-Варна и 4 учебни заведения работещи по програмата „Екоучилища“.

Дейност 7 . „Организация и управление на проекта”


1  Подадено и изплатено е авансово искание за средства и  първо междинно искане за средства.

2.  Писма-кореспонденция по ИСУН 2020.

3. Декларация към искане за плащания, Декларация за статут по ЗДДС и др.

4. Месечно счетоводно и данъчно отчитане , изготвяне на справки за възнагражденията на ЕУП, осигуровки , данъци и ведомости и водени счетоводни регистри за 7 месеца.

5. Протоколи за приета работа на фирма „Дария 07″ ЕООД по Дейност 6 – 3 броя.

6. Изготвена документация за възлагане на поръчки по реда на чл. 20, ал.4 от ЗОП вкл. за 10 договора.

7. Сключени седем договора с изпълнители по проекта: Договор № РД09-00002-ОПОС4-1/28.01.2019г; Договор № РД09-00003-ОПОС4-2/26.03.2019г; Договор № РД09-00004-ОПОС4-3/26.03.2019г; Договор № РД09-00005-ОПОС4-4/27.03.2019г; Договор № РД09-00006-ОПОС4-5/03.05.2019г; Договор № РД09-00007-ОПОС4-6/03.05.2019г. и Договор № РД09-00008-ОПОС4-7/09.05.2019г.

8. Направено второ искане за изменение   на АДБФП № Д 34-57/04.09.2018г., проект, график и бюджет и сключено Допълнително споразумение към договора на 12.08.2019г.

9. Протокол за приета работа на фирма ЕТ „Васинико-БЗ- Боряна Стоянова“ по Дейност 4, отчет за извършената работа от фирмата  и изготвен доклад от проверка на място.

11. Протоколи за приета работа на фирма „Никман Канал Сервиз“ ЕООД за  просветляване на подходите около двете водни огледала, почистване на водните площи на 50% от излишната растителност и почистване подходите от битови отпадъци. Представени са копия на протоколи от изпитване на основните физико-химични и микробиологични характеристики на повърхностните води в двете водни огледала.

12. Приета оценка  състоянието на целевия вид Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и на местообитанията му и даване на консултации на фирма „Деодар“ за извършване на първо косене на поляните.

13. Извършено първо косене на поляните на  местообитания на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).

14.Извършено второ пробонабиране на водните огледала от фирма „Никман“ и ВиК Варна.