Проекти
Активни проекти
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” 

 

Проект

„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”


 

Проектът се финансира от Структурните фондове на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“