Резултати от работна среща за обсъждане оптимизиране границите на парка
28.10.2014На 24 октомври 2014г. се проведе работна среща за обсъждане оптимизиране границите на парка, като част от залегналата в  проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г” подготвителна кампания,за получаване на подкрепа от всички заинтересовани страни за разширяване границите на парка.
По време на срещата бяха разяснени целите, необходимостта и бъдещите ползи от разширяване границите на парка. Разяснени бяха етапите и процедурите съгласно Закона за защитените територии свързани с промяната границите на парка. Представени бяха резултатите от проучвания, свързани с опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания, извършени по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци” и даващи основание за мотивиране предложението за промяна площта на защитената територия.
Участниците в работната среща на 24.10.2014год.,  излязоха с решение подкрепящо инициативата  на ДПП “Златни пясъци“ за увеличаване на границите на парка с 57.7ха, в отдел част от 139  на ДЛС – Балчик и отдели 481 от ДГС-Варна и предлагат  на администрацията на парка да  състави предложение за откриване на процедура по разширяване на границите на парка съгласно изискванията на ЗЗТ.