ДПП „Златни пясъци“ представи резултати по проект за опазване на природните местообитания
25.06.2014

На 24.06.2014 г. в посетителския и информационен център, експерти от Дирекцията на природен парк „Златни пясъци“ към Изпълнителна агенция по горите представиха резултатите по проекта “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” по програма LIFE +.  Дейностите по проекта се реализират, както на територията на ПП „Златни пясъци”, така и на още девет природни парка в България – „Витоша“, „Врачански Балкан“, „Персина“, „Шуменско плато“, „Русенски Лом“, „Странджа“, „Сините камъни“, „Рилски манастир“ и „Българка“.

Проектът е с бюджет 1 236 834 €, в т.ч. 50% съфинансиране от ЕС, като бюджетът за разходи на територията на ПП „Златни пясъци“ е 11 042 €.

При изпълнението на проекта над четири години ДПП „Златни пясъци“ работи за възстановяването на редки и застрашени растителни видове и местообитания, за изграждане на специализирана туристическа инфраструктура, свързана с опазване на биологичното разнообразие. Положени бяха усилия за отстраняване на битови и строителни отпадъци, както и за повишаване информираността на обществото за дейностите по проекта, като бяха поставени информационни табла и бяха организирани срещи със заинтересовани страни. В многообразните дейности се включиха стотици доброволци, което доведе до повишаване на екологичната култура и обществената ангажираност за опазване на природата.

На презентация бяха представени дейностите на територията на парка, а именно:

-          Възстановяване на естествени местообитания на Полски ясен в ПП „Златни пясъци” на мястото на не местни видове.

Едногодишни фиданки от Полски ясен бяха закупени от сертифициран разсадник в с. Соколово към ДЛС „Балчик”. Залесяването протече през есента на 2012 година, като на площ от 4 декара в района на чешма „Юбилейна”, с помоща на доброволски труд бяха залесени 2000 фиданки. Извършените наблюдения през пролетта на следващата година показа прихващане на фиданките над 85%.

-          Изграждане на специализирана туристическа инфраструктура

От началото на проекта бяха изградени множество маси и пейки на различни места за отдих. Бяха изградени мост и дървена скара за преминаване на туристи по основния подход към „Вековния Чинар”.

Информационни табла за целите и дейностите по проекта, възстановените природни местообитания и видове бяха поставени на ключови места в парка, през които преминават голям брой посетители. В района на чешма „Юбилейна” бяха поставени защитна ограда не позволяваща преминаване на МПС, а в района на посетителски център „Аладжа” и „Вековния Чинар” – декоративна ограда.

-          Почистване на територията на ПП „Златни пясъци“

В периода 2011-2013 г. се организираха и проведоха три национални дни за почистване на природните паркове в България. Стотици доброволци се включиха в мероприятието и спомогнаха за почистването на територията на ПП „Златни пясъци“ от битови и строителни отпадъци.

-          Срещи със заинтересовани страни

Проведени бяха срещи със заинтересованите страни, включващи представители на местните власти и структурите на ИАГ, регионалните инспекции по околната среда и водите, както и със заинтересовани граждани. На срещите се представиха и обсъдиха дейностите по проекта.