Практическо обучение на ученици
12.06.2014


На 05.06.2014год. на територията на природен парк „Златни пясъци“ се проведе практическо обучение на ученици от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н. Хайтов“ гр. Варна с лектор д-р инж. Анна Петракиева, гл.експерт в Изпълнителна агенция по горите. Презентация на тема „Горите – природно богатство” акцентира върху Горите по света – развитие, разпространение, функции
Горите в България – разпространение, видове и основни дървесни видове; Екосистемни услуги от горите; Заплахи пред горите; Кратка история на горското законодателство; Биологично разнообразие в горите на България; Кратка история на природозащитното законодателство у нас и основни категории защитени територии; НАТУРА 2000 и защитени зони
Обучението е в изпълнение на дейност D1 “Провеждане на обучителни семинари“ по проект „LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в НАТУРА 2000 зони”.