Работна среща по Life+
18.12.2013


На 17.12.2013г. в посетителския и информационен център на Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ се проведе работна среща с местни заинтересовани страни.

Срещата се реализира по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“ LIFE 08 NAT/BG/000281.