Покана за участие в Обществена поръчка – „Ремонт на експозиционна зала и конферентна зала в ПП „Златни пясъци“ по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“
18.10.2013


Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Ремонт на експозиционна зала и конферентна зала в ПП „Златни пясъци“ по проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“
Прогнозната стойност на поръчката е до 50 506 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 28.10.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК