Покана за участие в Обществена поръчка – “Доставка на компютърно оборудване по опис за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”
13.09.2013

Дирекция ПП„Златни пясъци” обявява публична покана по реда чл. 14, ал. 4,  и глава осем „а“ от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърно оборудване по опис за нуждите на изпълнение на проект „ИД-ПП Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”
Прогнозната стойност на поръчката е до 54 379 лв. без ДДС
Офертите се представят в Дирекция природен парк „Златни пясъци“, КК „Златни пясъци”, до хотел „Зора”, в срок до 16.00 часа на 23.09.2013г.
Поканата, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани в меню „Проекти”, раздел „Профил на купувача” и могат да бъдат изтеглени от ТУК