Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2018

Конкурс за „старши счетоводител“

[05.12.2018]


ОБЯВЛЕНИЕ


Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ (ДПП „Златни пясъци“) на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД05-00013/04.12.2018 г. на директора на ДПП „Златни пясъци“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Старши счетоводител“

в ДПП „Златни пясъци“  – 1 (една) щатна бройка.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в ДПП „Златни пясъци“ са:

– образование висше;

– образователно – квалификационна степен „бакалавър”;

– специалност „Счетоводство и контрол“;

– ранг V младши или 1 (една) година професионален опит придобит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.


ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест, който включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността, устройството и функционирането на администрацията.

2. Интервю.


ІІІ. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

3. Копия от документи за образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и удостоверение за придобита правоспособност.

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.


ІV.  Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в Посетителско-информационен център на ДПП „Златни пясъци“, к.к „Златни пясъци“ до хотел „Зора“, всеки делничен ден от 8:30  до 17:00 часа, в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в специализиран сайт или портал за търсене на работа и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. Заявления, представени след изтичане на срока не се регистрират.


V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Посетителско-информационен център на ДПП „Златни пясъци“.


VI. Кратко описание на длъжността:

„Старши счетоводител“ в ДПП „Златни пясъци“ организира  и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на ДПП „Златни пясъци“. Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на всички счетоводни документи от документооборота на ДПП „Златни пясъци“. Извършва всички дейности, свързани с обработката и съхраняването на счетоводната и икономическата документация, която отразява процеси, свързани с дейността на ДПП „Златни пясъци“. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводтвото, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти и отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните сметки. Осъществява управлението на човешките ресурси, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения със служителите в ДПП „Златни пясъци“.VII. Минимален размер на основната месечна заплата е 510 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност

декларация

заявление