Новини за парка
Архив с новини

Архив за: 2017

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Старши счетоводител”

[28.11.2017]МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

гр.Варна, ул. „Радко Димитриев” №10, тел.: 052355561

e-mail: dppzlatni@abv.bg , dnpzlatni@iag.bg www.parkzlatnipiasazi.com;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция на Природен парк „Златни пясьци”  на основание  чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13   от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

и  Заповед № 38 / 27.11.2017 г. на  инж. Юлия Тумбаркова – директор,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Старши счетоводител


 • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 1. Образование – висше, специалности „Икономика”, „Счетоводство и контрол”, и др., образователно – квалификационна  степен „бакалавър”.
 2. Професионален опит :

–  За висше счетоводно-икономическо образование – 1 (една) година стаж в областта на счетоводството;

– За друго висше икономическо образование – 5 (пет) години стаж в областта на счетоводството;

3.   Ранг – V младши.

 • ДопError! Hyperlink reference not valid.ълнителни изисквания за длъжността.

Компютърна грамотност – добро познаване и работа с Windows, Mikrosoft Excel,Internet, работа със  специализиран счетоводен програмен продукт.

 • Други.

1. Да познава Закона за счетоводството,Закона за държавния служител, Закона за обществени поръчки,Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

2.  Управленски  подход  при  решаване  на  задачите.

3.  Познаване и ползване на нормативните актове в областта на финансовата дейност.

4.  Компетентност свързана с работа по проекти.

 • Начин  за провеждане на конкурса

Първи етап – Предварителен подбор на документи.

Втори етап – Изпит с допуснатите кандидати  в следните фази:

1.   решаване на тест

2.  събеседване

 • Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление за участие  по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – НПКДС/
 2. Декларация по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС.
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);.
 4. Копие от документи удостоверяващи стаж по специалността.
 5. Други документи – референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.

Забележка: Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуемите документи заверени от лицето с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаване на документите се представя документ за самоличност за справка, който се връща веднага.

 • Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени  в деловодството на ДПП „Златни пясъци”  до 11.12.2017г.,(в 14 четиринадесет дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса ) в специализиран сайт за търсене на работа , в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията  и на интернет страницата на ДПП „Златни пясъци”- www.parkzlatnipiasaci.com,  всеки работен ден от 09.00 до 16,00 часа.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, в отворен плик, който се запечатва след проверка на документите  в присъствие на лицето съгл.чл.18 от НПКДС.

 • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса

Информационните табла в мястото за обяви на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци” на адрес: ДПП”Златни пякъци” –  гр.Варна , кк.”Златни пясъци” до хотел „Зора” и на интернет страницата на ДПП „Златни пясъци”- www.parkzlatnipiasaci.com.

 • Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 460.00 /четиристотин и шестдесет / лева
 • Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по спазване на платежната и финансовата дисциплина, правилното оформяне на първичните и официални счетоводни документи. Организира   цялостната финансово-счетоводна      дейност   в  ДПП  “Златни пясъци”,  в съответствие  с  изискванията   на  Закона  за счетоводството,   Сметкоплана    на     бюджетните     предприятия ,     НСС     и  Счетоводната политика . Съставя и подписва месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетните сметки и приложенията към тях. Организира и контролира съхраняването на финансово-счетоводната документация. Учавстува в изготвяне на проекто-бюджети на администрацията, анализи и управление на бюджетни  разходи,  изготвяне на вътрешни правила в областта на счетоводството и контрола, осчетоводяване на проекти, работа с динамична нормативна база, работа със СЕБРА. визия за развитие на системите за финансово управление и контрол. Работи с нормативната  уредба в бюджетното счетоводство, изготвя месечни ведомости за заплати, изготвя регистрира и отрегистрира трудови договори, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяване на трудовото и служебното правоотношение. Подписва заедно с директора всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за дирекцията, подписва  счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания.


Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.


КОНКУРС

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ