Новости парке
Архив с новини

Архив за: 2015

Плащания при изпълнение на поръчката

[17.11.2015]

Плащания при изпълнение на поръчката
Открита процедура на основание чл.16, ал. 8 от ЗОП с предмет: “ Събаряне на стари и опасни сгради, извозване на строителни отпадъци и рекултивация на терен с идентификатор 39459.15.560 по кадастралната карта, находящ се в с.Кранево, местност „Калето“, община Балчик, област Добрич”
Авансово плащане в размер на 87 008,40 лв.
Окончателно плащане в размер на 141 872,76 лв. – платено на 30.10.2015 г. и 119 152,40лв на 10.11.2015г.
ДПП „Златни пясъци” обявява, че договор за изпълнение N 32ИД ПП 32 S от 16.09.2015 г. е приключил с окончателното плащане на 10.11.2015 г.